Toelichting voorzieningen palliatieve zorg

 

Voorzieningen voor palliatief terminale zorg

Als uw behandelend arts in een gesprek heeft aangegeven dat genezing niet meer mogelijk is en uw levensverwachting beperkt is (minder dan drie maanden) spreken we van de palliatief terminale fase.  Palliatieve terminale zorg is de zorg die verleend wordt in deze fase.  Er is aandacht voor het lichamelijke, psychosociale en spirituele welbevinden. De zorg kan thuis verleend worden of in een voorziening buitenshuis zoals een hospice of palliatieve unit in een verpleeghuis. U kunt vooraf een huis bezoeken om te kijken of de sfeer bij u past.

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de diverse mogelijkheden[1]

Zorg thuis

Palliatieve zorg kan thuis geboden worden. De huisarts en thuiszorg bieden professionele zorg­ aan huis, van eenvoudige verzorging tot gespecialiseerde (terminale) verpleging. Er zijn ook steeds meer (technische) mogelijkheden waardoor de zorg thuis mogelijk kan worden gemaakt.  Zo nodig kan nachtzorg ingezet worden. Ter ondersteuning van de mantelzorg kunnen vrijwilligers ingezet worden.  Belangrijke voorwaarde voor het goed verlopen van de laatste periode thuis is dat er iemand uit de eigen omgeving aanwezig is zoals bijvoorbeeld  een partner , kinderen,  familieleden of vrienden.

Zorg buitenshuis

Soms vindt een patiënt het niet wenselijk óf is het niet mogelijk  om thuis te sterven. Opname in een voorziening voor palliatief terminale zorg kan dan uitkomst brengen. De voorzieningen bieden een veilige plek waar mensen met een terminale ziekte in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel als mogelijk benadert met de benodigde medische en verpleegkundige zorg. Iedere gast heeft een eigen kamer die hij/zij met eigen spullen mag inrichten. Ook worden vaak logeerfaciliteiten voor naasten aangeboden.  In het algemeen biedt een voorziening voor palliatief terminale zorg plaats aan ernstig zieke mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Tijdelijke opname behoort tot de mogelijkheden. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen diverse voorzieningen voor palliatief terminale zorg. Hieronder worden deze diverse voorzieningen toegelicht.

 

·    Bijna- thuis- huizen of huizen voor verplaatste thuiszorg   

In deze kleinschalige (woon)voorziening in de buurt wordt de dagelijkse zorg  7 dagen per week verleend door hiertoe speciaal opgeleide vrijwilligers (mogelijk samen met naasten). Net als thuis blijft  de medische zorg in handen van de eigen huisarts  en de verpleegkundige zorg  in handen van de reguliere thuiszorg. Het medisch en verpleegkundig personeel is niet in dienst van het huis.  De nachtzorg wordt verleend door een verpleegkundige van de thuiszorg.

 ·    Hospice

In een hospice wordt de dagelijkse zorg verleend door een eigen team van gespecialiseerde professionals: verpleegkundigen, artsen, geestelijk verzorgers en paramedici. Gespecialiseerde verpleegkundige zorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig. Getrainde vrijwilligers kunnen hierbij, voor verschillende taken, ondersteunen.

 ·    Palliatieve unit in een verpleeghuis

Een palliatieve unit is een hospicevoorziening in of bij het verpleeghuis: een specifieke afdeling of kamer(s) waar palliatieve zorg aan niet- bewoners van het verpleeghuis gegeven wordt. De zorg wordt verleend door een specialist ouderengeneeskunde (veelal gespecialiseerd in palliatieve zorg), samen met een gespecialiseerd team. Indien nodig kunnen andere zorgverleners, zoals geestelijk verzorgers en paramedici worden ingeschakeld. Vrijwilligers kunnen ter ondersteuning worden ingezet.

 ·      Palliatieve unit voor mensen met dementie

Een voorziening waar palliatieve zorg aan mensen met dementie, opgenomen vanuit de thuissituatie, verleend wordt.  De zorg wordt verleend door een team met professionele medewerkers: specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden, geestelijk verzorger. De zorg  vindt plaats in een veilige en beschermde omgeving.

Palliatieve zorg voor mensen met een dementie kan ook plaatsvinden in een regulier hospice maar hangt dan af van de vraag in hoeverre aan de patiënt een veilige en beschermde woonomgeving geboden kan worden.

·         Palliatieve unit in het ziekenhuis

Een voorziening in het ziekenhuis: een specifieke afdeling of kamer(s), bedoeld voor kortdurende opname voor onderzoek en behandeling, instelling van medicatie voor symptoombestrijding en het optimaal organiseren van de zorg. De zorg wordt verleend door gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Het doel is de patiënt zo snel mogelijk terug te laten keren naar de door hen gewenste locatie. Soms kiezen patiënten ervoor te overlijden in het ziekenhuis.  Het kan echter ook zo zijn dat de situatie dusdanig verslechterd dat overplaatsing daarom niet meer mogelijk is.

 ·         Palliatieve voorzieningen voor kinderen

Een gespecialiseerde medische voorziening (kinderhospices en de Mappa Mondo Huizen) die tijdelijke of permanente opvang en begeleiding biedt aan kinderen in de leeftijdsgroep van 0 t/m 16 jaar met een levensbedreigende ziekte.  Bij deze vorm van zorg, kunnen ouders hun kinderen tijdelijk ‘uit handen geven’ aan het hospice, om zelf tot rust te kunnen komen.

 

 

 

 

[1] De definities  voor de diverse voorzieningen worden in Nederland niet altijd  eenduidig toegepast.

Tekst toevoegen ...