Nationaal Programma Palliatieve Zorg: NPPZ

In 2014 is het NPPZ gestart. Het NPPZ bestaat uit activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw programma Palliantie en activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg.

Doel

De overheid investeert tot 2020 ruim 50 miljoen euro in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil hiermee palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

De palliatieve zorg kan verbeteren door:

  • Het vergroten van het bewustzijn van het levenseinde
  • Wegnemen van drempels in financiering en organisatie van de palliatieve zorg
  • Uniforme kwaliteitseisen aan palliatieve zorg op alle dimensies
  • Tijd, ruimte en aandacht van professionals om patiënt en naasten tijdig te betrekken bij het palliatieve zorgtraject

Stuurgroep NPPZ

Een brede stuurgroep met partijen van binnen en buiten de palliatieve zorg monitort of er voldoende voortgang wordt gemaakt op de doelstellingen. Resultaten van het programma kunnen zo beter worden geborgd en aanbevelingen voor verbetering van palliatieve zorg kunnen door de juiste organisatie worden opgepakt.

Stuurgroepleden:  VWS (voorzitter), Agora, Fibula, IKNL, KNMG, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra/UMCG, NHG, Palliactief, Programmacommissie ‘Palliantie. Meer dan zorg’, VNG, V&VN palliatieve zorg, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, ZonMw.

Kerngroep Palliatieve zorg

De Kerngroep Palliatieve zorg heeft een klankbordfunctie voor het ministerie van VWS en ZonMw bij de uitvoering van het NPPZ. De kerngroep streeft naar samenhangende verbeteringen in de palliatieve zorg. Daarbij richt de kerngroep zich op organisatie-overstijgende belangen. Het perspectief van patiënt en naasten is het uitgangspunt. Zo wil de kerngroep bijdragen aan de doelstellingen 2020 van het NPPZ. De kerngroep vergadert vier keer per jaar.

Kerngroepleden: Agora (voorzitter Kerngroep), Associatie Hospice Zorg Nederland, Integraal Kankercentrum Nederland, Mezzo, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, PalHAG, Palliactief, Stichting Fibula, V&VN palliatieve zorg, Verenso, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, Vereniging Mentorschap Nederland.

 

Wilt u meer weten over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg?

Kijk dan op: nationaalprogrammapalliatievezorg.nl