Consortium Limburg/ Zuidoost Brabant

Het consortium palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht (EPZ-M), zorgaanbieders, netwerken palliatieve zorg, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), patiënten belangenorganisaties en onderwijsinstituten. Alhoewel het woord consortium duidt op een vereniging met een tijdelijk bestaan, hebben de deelnemende partners zich verbonden aan een duurzame samenwerkingsrelatie waarbij samen werk gemaakt wordt van palliatieve zorg. Het gezamenlijke doel is om de kwaliteit van palliatieve zorg in de regio te verbeteren voor patiënten en hun naasten. Om dit doel te bereiken werken de praktijk, onderzoek en onderwijs intensief samen. Het consortium staat voor samenwerken, met elkaar delen, van en met elkaar leren om de beste palliatieve zorg te bieden.

En dat vormt de basis van het consortium: bestaande samenwerkingsverbanden versterken, faciliteren en verbinden.

Speerpunten
In de regio Limburg-Zuidoost Brabant zijn de laatste jaren veel initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan om de palliatieve zorg te verbeteren door middel van projecten, best practices, scholingen en deelname aan onderzoekprogramma’s. Er is dan ook veel ervaring en kennis aanwezig bij professionals  De speerpunten van het consortium zijn:

1.  bewustwording van palliatieve zorg bij zorgverleners en burgers
2.  zorginnovatie op basis van praktijkgericht onderzoek
3.  het ontwikkelen en delen van kennis
4.  het implementeren van best practices en onderzoeksresultaten in de zorg en onderwijs
5.  het genereren van nieuwe onderzoeksvragen ten behoeve van zorginnovatie en deskundigheidsbevordering.

Hoe werkt het consortium?
Binnen het consortium is gekozen voor korte lijnen en een heldere communicatiestructuur. Het consortium bestaat uit een coördinatieteam en flexibel samen te stellen projectteams. Het coördinatieteam is verantwoordelijk voor de opbouw en bestendiging van het consortium, de coördinatie van projecten en de communicatie over activiteiten naar de deelnemers. Tevens communiceert het coördinatieteam naar externe partners en landelijke organisaties in het kader van palliatieve zorg. Naast het coördinatieteam functioneert een adviesraad met vertegenwoordigers van zorginstellingen (zowel op management als op uitvoeringsniveau), de netwerken palliatieve zorg, het IKNL, onderwijsinstituten, patiënten belangenorganisaties, zorgverzekeraars en de universiteit.

De contactpersonen vanuit de deelnemende organisaties zijn:

  • Dr. A. Courtens, werkzaam bij het MUMC+ als coördinator van het Expertisecentrum palliatieve zorg MUMC+,coördinator consultatie bij het IKNL, kwartiermaker van het consortium
  • Mw. R. van der Burgt, netwerkcoördinator van het netwerk palliatieve zorg Zuidoost Brabant, lid van de coördinatiegroep van het consortium
  • Dhr T. Peters, projectmanager ketenzorg bij stichting land van Horne Weert en netwerk coördinator van het netwerk palliatieve zorg Weert e.o., lid van het coördinatieteam van het consortium
  • Drs. E. Knapen, netwerkcoördinator Westelijke Mijnstreek
  • Dhr G. Vaessen, manager Leven Lang Leren faculteit Gezondheidszorg,  Zuyd Hogeschool, lid van het coördinatieteam van het consortium
  • Drs. J. Duits, teamleider bovenbouw HBO-V Fontys hogeschool, lid van het coördinatie team van het consortium
  • Mw. M. Sarmiento, werkzaam bij het IKNL, secretariële ondersteuning van het consortium

Het consortium wordt in de aanloopfase gesubsidieerd door ZonMw. Het streven is te komen tot een duurzaam samenwerkingsverband dat onafhankelijk is van externe subsidiegevers.

Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om subsidies aan te vragen bij ZonMw. In Limburg/Zuidoost Brabant zijn al verschillende projecten gehonoreerd, oa:

De ontwikkeling en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant.
Hierbij wordt samengewerkt met 2 Hogescholen, 5 ROC’s,  het IKNL, de 7 netwerken, het huis voor de zorg en het expertisecentrum.
3-jarig project, subsidiebedrag € 389.234.

Advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase: ontwikkeling en evaluatie van een onderwijsprogramma.
Hierbij wordt er door het Expertisecentrum samengewerkt met het NIVEL, de vakgroep huisartsgeneeskunde en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in diverse netwerken in Limburg en Zuidoost Brabant.
3-jarig project, subsidiebedrag € 399.528.

Development and Evaluation of a Multi-Purpose Toolbox Offering an Integrated Blended Program for Palliative Care in Undergraduate Medical Curricula.
Hierbij gaan alle opleidingen geneeskunde en Expertisecentra in Nederland participeren.
4-jarig promotietraject subsidiebedrag € 971.817.

Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg.
Samenwerking tussen de Zuyd Hogeschool, het Expertisecentrum en projectleiders van gehonoreerde projecten.
2-jarig project, subsidiebedrag € 236.210.