Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord

Wat is een netwerk palliatieve zorg?

Een netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regio verbeteren. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het netwerk palliatieve zorg.

Welk werkgebied heeft het netwerk?

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de volgende subregio's: Duin- en Bollenstreek, Leiden e.o. en de Rijnstreek.

Wat wil het netwerk bereiken?

Een belangrijk doel  van het netwerk is het verbeteren van de palliatieve zorgverlening door de onderlinge samenwerking tussen de diverse zorgplekken te bevorderen en de zorgverleners te ondersteunen, zodat zij tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de patiënt en diens naasten.

Vanuit een gemeenschappelijk streven om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden, is in oktober 2010 een regiovisie op de palliatieve zorg geformuleerd. U kunt dit visiedocument hier downloaden.

Ieder jaar wordt een algemeen jaarplan opgesteld, waarin de projecten en activiteiten worden beschreven die recht doen aan de lokale situatie en behoeften.
Wilt u het Jaarplan 2014 van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord inzien, klik dan hier.

Het Jaarverslag 2013 kunt u hier inzien.

Welke zorgaanbieders doen mee in het netwerk?

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord kent een Management Klankbordgroep en verschillende werkgroepen.De leden van de Management Klankbordgroep zijn gemandateerd afspraken te maken namens hun zorgorganisaties en zijn verantwoordelijk voor de implementatie van gemaakte afspraken. De activiteiten uit het werkplan zullen worden uitgewerkt door diverse werkgroepen. De leden van de werkgroepen zijn inhoudsdeskundig en afkomstig van de deelnemers. Resultaten van de werkgroepen worden voorgelegd aan de Management klankbordgroep.

Stichting Fibula

Alle Netwerken Palliatieve Zorg zijn verenigd in Stichting Fibula. Stichting Fibula biedt een landelijk platform voor de netwerken palliatieve zorg dat zich inzet voor multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg.  De stichting is opgericht om op landelijk niveau de gesprekspartner te zijn namens alle netwerken palliatieve zorg. Daarnaast is het bevorderen van de communicatie tussen de netwerken een doel.

Wat doet Stichting Fibula?

  • Het beïnvloeden van de landelijke beleidsvorming, door vertegenwoordiging van de netwerken in diverse landelijke overlegsituaties. Dat gebeurt nu al in gesprekken met het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en IKNL.
  • Vertegenwoordiging in diverse overlegsituaties namens de netwerken. Zoals bijvoorbeeld de betrokkenheid bij de realisatie van het magazine Pal voor U en het Witboek Palliatieve Zorg. Verder is Fibula betrokken bij het onderzoek naar de organisatie van de netwerken palliatieve zorg.
  • Bevorderen van de communicatie tussen en met de netwerken, o.a. door het organiseren van bijeenkomsten voor netwerkcoördinatoren en het verstrekken van informatie via het besloten gedeelte van www.netwerkpalliatievezorg.nl.
  • Participeert samen met IKNL en Agora in het overleg m.b.t. de ondersteuningsstructuur palliatieve zorg.

Meer informatie: www.stichtingfibula.nl.