palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de eerste lijn.

Het beleid in Nederland is erop gericht dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen als zij ouder worden. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Dat betekent dat mensen met dementie niet meer of in een later stadium van hun ziekte naar een intramurale setting zullen verhuizen en dat de zorg voor deze groep zich voor een belangrijk deel gaat verplaatsen van intramuraal naar extramuraal. Zorgverleners in de eerste lijn zullen goed moeten samenwerken om optimaal te voorzien in de vaak complexe zorgbehoefte van deze groep. Een belangrijk aandachtspunt in de zorg voor mensen met dementie is adequate signalering van problemen en proactieve zorgplanning, dat wil zeggen het tijdig signaleren en bespreken van zorgbehoeften en voorkeuren van de cliënt en zijn of haar mantelzorgers.

 

De set signalering en besluitvorming

Binnen de palliatieve zorg zijn twee instrumenten ontwikkeld die zorgverleners concrete handvatten geven voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg. De methode Signalering in de palliatieve fase (SPF) en de methode Besluitvorming in de palliatieve fase (BPF). Hierbij is de last die de zorgvrager ervaart het uitgangspunt. Deze methode is in 2016 herzien en aangevuld voor palliatieve zorg bij zorgvragers met dementie. De methoden werden tot nu toe alleen in de intramurale setting gebruikt. Nu de zorg voor mensen met dementie steeds meer in de thuissituatie gaat plaatsvinden willen we met het project “palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de eerste lijn”  nagaan of de gecombineerde inzet van deze  methodieken tot betere zorg kan leiden.

Het project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en is goedgekeurd in de Palliantie Meer dan zorg B-projecten 2016.  We zijn erg blij dat deze subsidie aanvraag gehonoreerd is.

 

Wie gaan er mee aan de slag

De pilot van dit project  wordt niet alleen uitgevoerd in onze regio.  Het project wordt uitgevoerd in vier netwerken voor palliatieve zorg en vier ketens voor dementiezorg in de regio van het Consortium palliatieve zorg Zuidwest-Nederland, in samenwerking met IKNL, Erasmus MC en Alzheimer Nederland.

 

Het project in de regio waardenland

Ook in onze regio is het project in april 2017 van start gegaan met een  voorbereidende fase.  Er werden gesprekken gevoerd met verschillende zorgverleners en organisaties zoals de thuiszorg, dementieconsulenten, praktijkondersteuners en huisartsen. De pilot wordt uitgevoerd in de wijk Sterrenburg te Dordrecht.

Deelnemende organisatie is : Thuiszorgorganisatie Internos (onderdeel van MOB)

 

Scholing voor alle zorgverleners

Alle zorgverleners ontvangen een scholing om met de set signalering en besluitvorming te kunnen werken. In de periode dat er in de praktijk met deze methode wordt gewerkt zullen er gegevens worden verzameld, onder andere door interviews met zorgverleners om de effecten van de implementatie te kunnen volgen. Al die gegevens en onze ervaringen opgedaan tijdens de pilot zullen uiteindelijk resulteren in een adviesnotitie die gebruikt kan worden door andere organisaties om deze methode binnen de eerste lijn te implementeren. De verwachting is dat de onderlinge samenwerking door het gebruik van deze methodieken zal verbeteren, wat de cliënt en mantelzorger ten goede zal komen.

 

Bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Op 16 april 2018 werd in het kader van dit project in het Verpleeghuis de Sterrenlanden een interactief theater gehouden waarvoor mantelzorgers, familieleden en mensen met dementie werden uitgenodigd.  We hebben door het theater informatie kunnen geven over dementie en kregen veel informatie terug over de ervaringen die men had met het langer thuis laten wonen en de zorg voor mensen met dementie.

 

Planning van het project

Maart – Juni 2018:

Medewerkers worden geschoold en gaan oefenen in de praktijk met de geleerde methodieken.

Juni 2018 t/m juni 2019

Medewerkers gaan zelfstandig aan de slag met het toepassen van de methodieken in de praktijk. Tussentijds zal de voortgang geëvalueerd worden en wordt  de werkwijze eventueel aangepast.

Het  Erasmus MC zal gedurende dit jaar onderzoek doen naar de effecten van de gebruikte methode.

Juni t/m december 2019

Er vindt een evaluatie plaats en er wordt met de organisatie samen een plan opgesteld voor de borging van de werkwijze.