Consortium Palliatieve Zorg Zuid-West Nederland

Het ministerie van VWS heeft besloten om landelijk de palliatieve zorg verder te versterken. Daarvoor is in 2014 het nationaal programma palliatieve zorg (NPPZ) gestart. Het Nationaal Programma Palliatieve zorg gaat zich richten op kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg door kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering en wordt uitgevoerd door ZonMw. www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl


Qua structuur is vastgesteld dat er gewerkt gaat worden met regionale consortia. Deze consortia worden gevormd rondom de universitaire centra. Samen met zeven andere palliatieve netwerken en het IKNL behoren wij als netwerk Waardenland tot het consortium Zuid-West Nederland.

 

De overige consortia zijn:

 • Consortium Noord-Holland en Flevoland (regio met AMC en VUmc)
 • Consortium Limburg en Zuidoost Brabant (regio met MUMC)
 • Consortium NoordOost (regio met UMCG)
 • Consortium Propallia (regio met LUMC)
 • Consortium Septet (regio met UMCU)
 • Consortium Zuid-Oost (regio met Radboudumc)

 

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg leidt tot een samenhangende ontwikkeling van 1) zorg, 2) onderzoek en 3) onderwijs, dit alles in nauwe samenwerking met de regionale netwerken palliatieve zorg. Daarbij is ruimte voor lokale verschillen en aandacht voor noodzakelijk draagvlak door de lokale zorgverleners.

Het Consortium volgt de 4 thema’s van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg:

 1. bewustwording en cultuur,
 2. organisatie en continuïteit van zorg,
 3. zorginhoudelijke innovatie
 4. en patiëntenparticipatie.

Verbinden, uitwisselen, versterken

De missie van consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland is dat elke cliënt in de regio Zuidwest Nederland die dat nodig heeft kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg ontvangt gebaseerd op de laatste inzichten ongeacht de setting waar zij/hij verblijft.

Het consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland is een samenwerkingsverband tussen het expertisecentrum palliatieve zorg Erasmus, het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en acht netwerken palliatieve zorg: Stadsgewest Breda, Midden Brabant, Waardenland, Rotterdam en omstreken, Nieuwe Waterweg Noord, Bergen op Zoom Tholen Roosendaal, Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden.

Andere samenwerkingspartners zijn de Hogescholen Rotterdam, Breda, Zeeland, afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC, Zorgacademie Erasmus MC en Leerhuizen palliatieve zorg.

Iedere partij heeft zijn eigen rol binnen het consortium op basis van aanwezige expertise.

Consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland heeft gekozen voor een werkwijze/ structuur met korte lijnen:

 • De consortiumraad waarin alle partners op strategisch niveau participeren en waar besluiten genomen worden,
 • Het tripartiete tactisch overleg: waar de uitwerking van het meerjarenbeleidplan- jaarplannen plaatsvindt met alle partners,
 • En het dagelijkse bestuur (DB) bestaande uit vertegenwoordigers van de netwerken, het IKNL en het expertisecentrum palliatieve zorg Erasmus,
 • Voor de verbinding met alle samenwerkingspartners en de coördinatie van alle activiteiten uit het meerjarenbeleidsplan zorg de coördinator, Carla van den Broek.

Verbinding met de praktijk

Het consortium hecht grote waarde aan het leggen van een verbinding met de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorg. Zij wil dit onder meer bereiken door het uitvoeren van relevante (onderzoeks)projecten, het actief onderhouden van contacten met coördinatoren en voorzitters van de netwerken palliatieve zorg en samenwerkingspartners. Belangrijke activiteiten vanuit het consortium zijn het brengen van werkbezoeken, het uitbrengen van een nieuwsbrief 'Nieuwsflits', het geven van presentaties op scholingsdagen, en het actief betrekken van samenwerkingspartners.

Kennis delen

Jaarlijks worden twee consortiumdagen georganiseerd om alle leden te informeren over de voortgang en ze te betrekken bij de volgende stappen die binnen het consortium worden gezet. Belangrijke onderwerpen zijn het delen van de kennis en ervaringen vanuit de verschillende gremia binnen het consortium. Het uitgangspunt is dat de deelnemers met nieuwe inspiratie en handvatten naar huis gaan.

Een andere vorm van kennis delen is een nog op te richten helpdesk op het gebied van onderzoek voor bijvoorbeeld toekomstige Palliantie aanvragen. Landelijk wordt de kennis op een actieve wijze gedeeld met de andere consortia in LOCo verband. Het LOCo is een afstemmingsoverleg tussen de zeven consortia palliatieve zorg, het IKNL en Stichting Fibula.

De mensen

Samenwerking tussen mensen heeft verbinding nodig van ideeën, ervaringen en gevoelens. Deze verbinding komt tot stand in woorden en daden.

Projecten

Een van de gesignaleerde knelpunten binnen de palliatieve zorg is de discontinuïteit in de keten door onvoldoende transmurale samenwerking en overdracht. Dit onderwerp is door het consortium opgepakt en vertaald naar een door het gehele consortium gedragen project ‘Transmurale palliatieve zorg in Zuidwest Nederland: een regionaal leer- en verbeterprogramma’ binnen Palliantie. Meer dan zorg'. Hierbij wordt uitgegaan van het projectmatig doorontwikkelen van veelbelovende initiatieven binnen de acht netwerken op basis van gezamenlijk gedragen kaders en uitgangspunten.

Palliantie

Binnen het consortium zijn een groot aantal projecten gehonoreerd door ZonMw, te weten:

 • Transmurale palliatieve zorg in Zuidwest Nederland: een regionaal leer- en verbeterprogramma
 • Markering van de laatste levensfase in het ziekenhuis: voldoet de 'Surprise question' of is een aangepast instrument nodig?
 • Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?
 • Deactiveren van ICD's in de laatste levensfase: een pilotstudie
 • Palliatieve zorg voor daklozen (samen met consortium Amsterdam)
 • Advance care planning bij kinderen (samen met consortium MUtrecht)
 • Patiëntenparticipatie (samen met consortium Maastricht)
 • Zorg voor mensen met dementie in de eerste lijn
 • Rituelen en spirituele zorg in de eerste lijn
 • Tijdig in gesprek: website voor advanced care planning
 • Ondersteuning van mantelzorgers in de eerste lijn
 • Onwikkeling van kwaliteitsindicatoren i.h.k.v. kwaliteitskader (landelijk)
 • MUST: ontwikkeling van een strategie voor diagnostiek en behandeling van multidimensionele symptomen (landelijk)

Werkwijze

Krachten bundelen en inspiratie
De regio kent een jarenlange geschiedenis van een goede samenwerking tussen de netwerken, het IKNL en het expertisecentrum. De stap naar consortiumvorming werd vanaf het begin gezien als een stap naar verbinden, uitwisselen en versterken. Door de netwerken vindt een continue analyse van knelpunten plaats welke besproken worden in de consortiumraad en het tripartiet overleg. Deze worden telkens aangepakt in de cyclus van kennisontwikkeling (onderzoek), kennisdeling en –verspreiding (onderwijs) en kennistoepassing (implementatie in de praktijk). Belangrijk hierbij is de patiënten- en naasten adviesraad, bestaande uit (vertegenwoordigers) van patiënten en naasten, met o.a. een vertegewoordiger uit de Nederlandse Patiënten Vereniging. Zij worden betrokken bij alle fasen van (onderzoeks)projecten.

Meer informatie 

Voor meer informatie over het consortium kunt u terecht bij de coördinator van het consortium: Carla van den Broek (carlavdbroek@ziggo.nl/ 06 53615611)

Bron: Consortium palliatieve zorg Zuidwest Nederland

 

 

 

-