X

Stuurgroep

De twee netwerken hebben één gezamenlijke stuurgroep. De stuurgroep bepaalt beleid en jaarplan, stelt die vast en stuurt zo nodig bij. De netwerkcoördinator legt aan de stuurgroep verantwoording af.

Samenstelling: minimaal één vertegenwoordiger in elk van beide regio’s van alle sectoren in de palliatieve zorg op bestuurlijk of hoger managementniveau. Stuurgroepleden vertegenwoordigen niet (alleen) hun eigen organisatie, maar hebben een mandaat voor de hele sector in hun regio. Zij stemmen dit zelf af met de andere partijen via het halen & brengen-principe: input ophalen voor agendasetting en besluitvorming & terugkoppelen van de resultaten. Elke netwerkpartner kan iemand kandidaat stellen. De stuurgroep komt 3x per jaar bijeen.

Maak kennis met de stuurgroep in het Jaarbericht 2020: