Jaarplannen

De activiteiten in het jaarplan zijn beschreven volgens de door het Ministerie van VWS geformuleerde en gesubsidieerde kerntaken van een netwerk palliatieve zorg. Ze zijn gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve en terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de regio. Het jaarplan sluit aan op het Kwaliteitskader palliatieve zorg, de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en op die van Septet, consortium palliatieve zorg Midden-Nederland. Het jaarplan is i.o.m. de stuurgroep opgesteld door de coördinator van het netwerk.

Uit het jaarplan 2020
  • Nieuw samenwerkingsconvenant voorbereiden
  • Palliatieve zorg en dementiezorg verbinden door advance care planning bij beginnende dementie
  • Versterken samenwerking huisartsen, wijkverpleegkundigen e.a. in de eerste lijn o.a. via PaTz-groepen
  • Themabijeenkomst i.h.k.v. de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) in oktober
  • Basisscholingen palliatieve zorg voor verpleegkundigen en voor verzorgenden
  • Nascholingen palliatieve zorg en geestelijke verzorging