X
< Toon menu

Woordenlijst

U kunt op de betreffende letter klikken, of naar beneden scrollen.

A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  I.  J.  K.  L.  M.  N.  O.  P.  Q.  R.  S.  T.  U.  V.  W.  X.  Y.  Z.


 
A.


B.
Beademing

Lucht inblazen via een buis in de keel, een zogenaamde tube, of via een masker op het gezicht. Beademing vindt plaats door een machine op de intensive care van een ziekenhuis.

Buddyzorg
Mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, krijgen te maken met verlies van lichamelijke, psychische of sociale mogelijkheden. Hun ziekte heeft grote invloed op hun leven. Zij kunnen een beroep doen op een vaste buddy die steun biedt bij het verwerken van het verlies aan mogelijkheden. Buddy’s zijn vaak actief naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Maar ook in situaties waar mensen geen beroep op anderen kunnen doen. Buddy’s doen dat gratis en krijgen alleen hun onkosten vergoed van de organisaties waarvoor ze actief zijn.


C.
Centrale zorgverlener
Uw aanspreekpunt voor de zorg. Hij houdt ook contact met andere zorgverleners. Een centrale zorgverlener helpt u om alle zorg die u nodig heeft af te stemmen op uw behoeften en wensen. En bij het regelen van de zorg.


D.


E.
Euthanasie
Bij euthanasie dient een arts dodelijke middelen toe aan een patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden.


F.


G.


H.
Hoofdbehandelaar
De hoofdbehandelaar is de arts die verantwoordelijk is voor de medische zorg.

Hospice/bijna-thuis-huis
Een hospice of bijna-thuis-huis is een voorziening met een huiselijke sfeer die zich in de zorg voor de laatste levensfase heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieke mensen kunnen hier tot aan hun dood verblijven.


I.
Individueel zorgplan
In een individueel zorgplan staan alle afspraken die u met uw zorgverlener maakt over uw wensen en de zorg.


J.


K.


L.


M.
Mantelzorger
De mantelzorger is een naaste die u verzorgt. U kunt daarbij denken aan persoonlijke verzorging, het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, het geven van emotionele steun en het uitvoeren van huishoudelijke taken. Deze handelingen kunnen in overleg met of samen met verschillende hulpverleners worden uitgevoerd. Uw partner, maar ook één van uw kinderen of een andere naaste kunnen mantelzorger zijn.


N.
Naaste
Uw partner, kinderen, familieleden, vrienden, buren.

Netwerk Palliatieve Zorg
Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Overal in Nederland bestaan zulke Netwerken. U kunt uw Netwerk opzoeken in het overzicht van Netwerken Palliatieve Zorg.


O.


P.
Palliatieve sedatie
Toedienen van slaapmedicatie tijdens de stervensfase, niet met de bedoeling de patiënt eerder te laten sterven, maar om het lijden te verlichten.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Palliatieve zorg heeft de volgende kenmerken:

  • de zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden;
  • generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorg verleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften;
  • de centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit;
  • de wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund.

Bron: Kwaliteitskader palliatieve zorg in NL


Q.


R.
Reanimatie
Bij iemand ritmisch de borstkas indrukken en adem inblazen, om het hart weer op gang te brengen en de bloedstroom op gang te houden.


S.


T.
Terminale zorg
Zorg voor patiënten met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Terminale zorg kan zowel uit geestelijke ondersteuning als uit verlichting (palliatie) van de pijn en andere lichamelijke klachten bestaan. De zorg is meestal intensief en kortdurend en kan zowel thuis als binnen een zorginstelling worden geboden.


U.


V.


W.
Wilsverklaring
In een wilsverklaring kunt u uw wensen over wel of niet behandelen, een volmacht of een euthanasieverzoek schriftelijk vastleggen.


X.


Y.


Z.
Zorgstandaard of zorgmodule
Hierin staat wat goede zorg is voor mensen met een chronische ziekte. Het doel van zorgstandaarden en zorgmodules is dat mensen met een chronische ziekte ook echt de best mogelijke zorg krijgen. Een zorgstandaard is geen wettelijk voorschrift. Zorg aan mensen met een chronische ziekte blijft maatwerk. Er is een patiëntenversie van de zorgmodule Palliatieve zorg.

Zorgverleners
Iedereen die professionele zorg verleent aan patiënten en/of patiënten behandelen. U kunt daarbij denken aan artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, fysio- en ergotherapeuten, diëtisten en apothekers.