X
Jaarplan

De projecten en activiteiten worden in het netwerk vormgegeven en in het jaarplan beschreven. Het jaarplan doet recht aan de lokale situatie en behoeften. Uitgangspunt hierbij is de Handreiking minimale eisen Netwerk Palliatieve Zorg (Stichting Fibula, 2014).   

Jaarplannen/verslagen

Jaarplan 2020 volgt zo spoedig mogelijk.

​In 2017 is het Netwerk Palliatieve Zorg aan de slag gegaan met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Middels verschillende posters is een vertaling gemaakt van het kwaliteitskader naar de activiteiten en prioritering in de regio.