Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Kwaliteitskader Palliatieve Zorg > Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
X
Meetinstrumenten in de Palliatieve Zorg

Mensen die leven met de dood voor ogen, willen hun kwaliteit van leven zo lang mogelijk behouden en de mogelijkheid hebben om te sterven op de plek van hun voorkeur met daarbij passende zorg. In Nederland dient iedere zorgverlener dan ook in staat te zijn palliatieve zorg te bieden. De uitgave Meetinstrumenten in de palliatieve zorg is in de eerste plaats bedoeld om zorgverleners te helpen bij het geven van goede zorg aan volwassen mensen in de palliatieve fase. Het biedt een handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënt. Het gaat om meetinstrumenten die kunnen worden ingezet in de zorg voor de individuele patiënt in alle stadia van de palliatieve fase op alle locaties van zorg.

Deze gids hoort bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, zoals dat op initiatief van IKNL en Palliactief is ontwikkeld en dat in oktober 2017 is verschenen. In dit kwaliteitskader hebben patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars samen beschreven wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Het kwaliteitskader beoogt richtinggevend te zijn en beschrijft de gewenste kwaliteit van palliatieve zorg voor tien verschillende domeinen. In deze domeinen wordt voor het realiseren van goede zorg geadviseerd om zo mogelijk gebruik te maken van (gevalideerde) meetinstrumenten.

Download hier de Meetinstrumenten in de palliatieve zorg