Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Patiënten en naasten > Vergoedingen
X
Aanvragen en vergoeding van palliatieve zorg

Waar kunt u palliatieve terminale zorg krijgen?
U kunt zowel thuis als in een zorginstelling palliatieve terminale zorg ontvangen. Thuis betekent in dit geval in uw eigen huis, uw ouderlijk huis, een klein wooninitiatief, een hospice of bijna-thuis-huis. 

Vergoeding van kosten is voor elke zorgsoort weer anders geregeld. Daarom is het goed om vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen wat u vergoed krijgt en in welke vorm. Vraag ook bij de zorgaanbieder of en welke kosten er zijn.

U kunt kiezen voor:

 • Zorg in natura: dit betekent dat er een hulpverlener voor u wordt geregeld.
 • Persoonsgebonden Budget (PGB): in dat geval krijgt u een bepaald bedrag waarmee u zelf uw hulpverleners inhuurt.

Er zijn 3 financieringsstromen waaruit  de zorg die u nodig heeft bekostigd wordt:

 1. Wet langdurige zorg (Wlz (denk aan de zorg in een verpleeghuis of u staat hiervoor op een wachtlijst, of wanneer u wel een indicatie heeft voor opname in een verpleeghuis maar toch thuis wilt blijven).
 2. Zorgverzekeringswet (Zvv) (denk aan wijkverpleging, huisartsenzorg, hospice/ palliatieve unit)
  De indicatie wordt gesteld door de wijkverpleegkundige.
 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, sommige hulpmiddelen)
  De indicatie wordt gesteld via de gemeente loket

Klik op de afbeelding voor een toelichting op de verschillende wet en regelgeving.

 

 

1. Zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Palliatieve terminale zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van uw situatie. 

U heeft een indicatie voor Wlz-zorg 
U krijgt de zorg thuis of in een hospice
De zorg wordt betaald uit de Wlz en is mogelijk bij een modulair pakket thuis (mpt), persoonsgebonden budget (pgb) of volledig pakket thuis (vpt). Uw zorgaanbieder kan zo nodig extra budget voor PTZ bij het zorgkantoor aanvragen. Wanneer u de zorg inkoopt met een pgb kunt u zelf extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. 

U krijgt de zorg in een verpleeghuis
De zorg is onderdeel van uw zorgprofiel. 

U krijgt de zorg in het ziekenhuis
De zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. 

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

U heeft geen indicatie voor Wlz-zorg
Palliatief terminale zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering.

 

2. Zorg vanuit de zorgverzekering
De zorg is op verschillende plaatsen mogelijk: thuis, in een hospice, in een palliatieve unit van een verpleeghuis of in een ziekenhuis. 
U betaalt geen eigen bijdrage. Wel vragen de meeste hospices een vergoeding per dag voor de extra kosten (bovenop de professionele zorg). Bijvoorbeeld voor eten en drinken. Het hospice zal hierover meer informatie geven.

Meer informatie over de vergoeding/declaratie staat in de Informatiekaart voor professionals. 

Wat kunt u doen als het niet duidelijk is?
Neem zo nodig contact op met het Juiste Loket.

 

3. Zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen deelnemen aan de samenleving en zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. In de Wmo zijn onder andere de volgende voorzieningen opgenomen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Hebt u een van deze voorzieningen nodig, dan kunt u bij uw eigen gemeente hiervoor terecht:

 • hulp bij het huishouden
 • woonvoorzieningen
 • rolstoelen of andere verplaatsmiddelen
 • ondersteuning van familie en naasten

Bij uw gemeente kunt u de Wmo-voorzieningen aanvragen bij het Wmo-loket. In Albrandswaard en Rotterdam kan dit bij de Vraagwijzer. Meestal moet u een aanvraagformulier invullen waarop soms naar de hoogte van uw inkomen wordt gevraagd. Dit is nodig om uw eigen bijdrage te kunnen berekenen. Ook vult u in of u Wlz-zorg krijgt, anders betaalt u misschien teveel eigen bijdrage. Voor veel Wmo-voorzieningen hebt u een indicatiebesluit van het CIZ nodig.

 

Persoonsgebonden budget of PGB
Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag, dat u zelf kunt besteden aan die zorg of hulp die u nodig heeft. U kiest zelf uw zorgverleners, begeleiders en hulp uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het pgb betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

Er zijn verschillende vormen van het pgb. De belangrijkste zijn de volgende:

 1. pgb - ,Wlz  voor zorg en begeleiding vanuit de Wet Langdurige Zorg (indicatie verpleeghuis maar u wilt deze zorg thuis krijgen)
 2. pgb WMO, waarmee u huishoudelijke hulp en hulpmiddelen kunt inkopen.
 3. Pgb Zvv, voor zorg (verpleging en verzorging) thuis betaald door uw zorgverzekeraar. Belangrijk is om bij uw zorgverzekeraar te informeren wat de regels zijn voor PGB.

Al deze regelingen zijn verschillend en er is een indicatie vereist. Als u verpleging, verzorging of begeleiding thuis nodig heeft wordt indicatie gesteld door de wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie die uw voorkeur heeft.  Heeft u huishoudelijke hulp of een hulpmiddel nodig, dan is dat het zorgloket van de gemeente voor een pgb - WMO. Vastgesteld wordt daar of u recht heeft op hulp en wat de omvang daarvan is. Als u gebruik wilt maken van een pgb moet u dit duidelijk aangeven bij het aanvragen. De mensen die de indicatie stellen zijn op de hoogte van het bestaan van het pgb. De regelingen zijn niet zo eenvoudig. Maar het biedt wel de mogelijkheid zeggenschap te houden over uw zorg.

Meer informatie is te vinden via Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. Zij kunnen u ook helpen bij het zoeken naar hulpverleners.

 

Aanvullende informatie: