Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Patiënten en naasten > Landelijke content > Hoe wordt palliatieve terminale zorg vergoed?
X
< Toon menu

Hoe wordt palliatieve terminale zorg vergoed?

Is uw levensverwachting korter dan 3 maanden, dan kunt u palliatieve terminale zorg krijgen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verpleging, verzorging en psychosociale begeleiding. 

U kunt deze zorg thuis krijgen, in een hospicevoorziening of in een zorginstelling. De zorg wordt gegeven tot het moment van overlijden.

Uw naasten (partner, kinderen, familie, vrienden) kunnen in deze fase hulp en ondersteuning krijgen bij de zorg. En later ook tijdens de rouw.
 

Waar kunt u informatie krijgen over vergoedingen?

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Voor informatie over de vergoeding vanuit uw zorgverzekering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekering vergoedt kosten van onder andere: ziekenhuis, huisarts, wijkverpleging, tijdelijk verblijf in verpleeghuis, medicijnen en hulpmiddelen, fysiotherapie, vervoer en psychosociale zorg.

Uw zorgverzekeraar kan u ook informatie geven over het eigen risico en eigen bijdragen.
 

Vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen. Het gaat onder andere om zorg in een zorginstelling (of Wlz-zorg thuis), persoonlijke verzorging en verpleging, medische zorg, vervoer naar het ziekenhuis en hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel). 

Om deze zorg te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op langdurige zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze indicatie af.

Voor informatie over vergoeding vanuit de Wlz, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor in uw regio

Voor zorg uit de Wlz geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Daarvoor kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK).
 

Centrum Indicatiestelling Zorg

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft een zogenaamde indicatie af voor de zorg die u nodig heeft (Wlz). Met een indicatie kan de zorg worden geregeld. De indicatie voor zorg wordt vaak uitgedrukt in een aantal uren per week voor thuiszorg of voor een opname in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice. Ook wordt aangegeven hoe lang de zorg mag duren. Bij de indicatie houdt het CIZ rekening met de zorg die door uw familieleden, vrienden of buurtgenoten of door Vrijwilligers Terminale Zorg wordt gegeven.

 

Vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor informatie over zorg vanuit de Wmo, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Daar kunt u terecht voor bijvoorbeeld respijtzorg (vervangende zorg om de mantelzorger te ontlasten), hulpmiddelen, vervoer en maaltijdvoorziening thuis, huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning.

Ook voor deze zorg gelden eigen bijdragen. Gaat het om een maatwerkvoorziening? Dan int het CAK de bijdrage. 
 

Zorg in natura of zorg via een pgb

U kunt de zorg in natura krijgen of via een persoonsgebonden budget (pgb). Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag, dat u zelf kunt besteden aan de zorg of hulp die u nodig heeft. U kiest zelf uw zorgverleners, begeleiders en hulp uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden. De dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het pgb betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar zorgaanbieders en ondersteuning. Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk.

Meer informatie vindt u op Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. Zij helpen u ook bij het zoeken naar hulpverleners.

 

Waar kunt u terecht bij vragen?

Weet u niet waar u voor zorg of ondersteuning naar toe moet of heeft u hier vragen over? Dan kunt u bellen of mailen met het Nationale Zorgnummer of het Juiste Loket