NPZR&o Jaarbijeenkomst 2019
X
Terugblik NPZR&o jaarbijeenkomst 2019

Bespreken van ethische dillema’s door middel van moreel beraad 

Op woensdag 10 april 2019 vond in de Pro Rege kerk de jaarbijeenkomst plaats voor alle deelnemers binnen de keten Rotterdam & omstreken.

Activiteiten NPZR&o 2019
Netwerkcoördinator Ellen Vink verwelkomde alle deelnemers en gaf een presentatie over de ontwikkelingen binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken.  Dit jaar staat in het teken van ethische vraagstukken. In het jaarwerkplan 2019 staan de activiteiten van het NPZR&o voor dit jaar. Het jaarwerkplan is gebaseerd op het uitgebreidere Meerjarenbeleidsplan van het NPZR&o dat weer gebaseerd is op het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Alle activiteiten van het NPZR&o zijn te koppelen aan het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Hieronder een aantal highlights uit het totaal van activiteiten voor 2019.

 • TSPZ project: Transmurale samenwerking in de palliatieve zorg, een project rondom het Maasstad ziekenhuis dat is gericht op de overdracht van en naar het ziekenhuis. In komende jaren zal dit project ook uitgevoerd gaan worden bij de andere ziekenhuizen binnen ons netwerk.
 • Project Rouw en nazorg: de aanbevelingen in de adviesnota van de werkgroep worden concreet gemaakt in een aantal eindproducten zoals een handreiking, factsheet, scholing (zowel e-learning als contactonderwijs), een digitale toolkit en een folder voor nabestaanden.
 • Een belangrijk speerpunt dit jaar is de opzet van een infrastructuur voor het regionaal beschikbaar stellen van geestelijke verzorging in de eerste lijn. Het ministerie van VWS heeft hiervoor subsidie verleend via de netwerken palliatieve zorg. Reden dat dit via de netwerken palliatieve zorg loopt heeft alleen te maken met het feit dat de NPZ's een landelijke dekking hebben, het gaat hierbij niet om palliatieve zorg.  Een deel van de subsidie is bestemd voor het opzetten van een infrastructuur, het grootste deel is te besteden aan consulten achter de voordeur. Aanleiding voor het verstrekken van deze subsidie is de eenzaamheidsproblematiek. Centrale vraag in het project: hoe breng je de Geestelijk Verzorger in contact met de cliënt met zingevingsvraagstukken?
 • Ook dit jaar wordt het gewerkt aan het uitbreiden van het aantal PaTz groepen en het uitbreiden van de PaTz met meerdere disciplines. Zo geeft de deelname van een Geestelijk Verzorger een meerwaarde aan een PaTz-groep.

Ethische vraagstukken
In de evaluaties van voorafgaande jaarbijeenkomsten wordt het onderwerp ethische vraagstukken regelmatig genoemd als antwoord op de vraag "Welke kennis/deskundigheid wil je nog vergroten?"

In het kwaliteitskader staat als één van de wensen en doelen van de patiënt in het kader van goede palliatieve zorg het indien nodig kunnen beschikken over passende extra ondersteuning en diensten. Om die goede zorg te kunnen blijven leveren, dienen zorgverleners en vrijwilligers zich bewust te zijn van de emotionele impact die het leveren van palliatieve zorg op henzelf kan hebben. Zij reflecteren op hun eigen handelen en hebben oog voor hun persoonlijke balans. Zij dragen daarin de zorg voor zichzelf en voor hun collega’s. Persoonlijke balans is opgenomen in het domein Kernwaarden en principes van het kwaliteitskader. Moreel beraad kan een middel zijn om de persoonlijke balans vorm te geven.

 

Moreel beraad
Het thema van deze middag was: het bespreken van Ethische Dilemma's door middel van Moreel Beraad. Over morele dilemma’s in de palliatieve zorg en hoe door middel van moreel beraad een afgewogen besluit genomen kan worden om een dilemma aan te pakken.

In haar presentatie over moreel beraad gaf Drs. Trijntje Scheeres-Feitsma, stafmedewerker bij Relief, een uitgebreide toelichting op onderwerpen als ethiek, moraal, geschreven en ongeschreven regels, waarden en normen en morele dilemma's.

In de palliatieve zorg kom je veel morele dilemma's tegen:

 • welke behandeling gaan we nog aanbieden?
 • wel of geen gedwongen opname voor een zorgmijder
 • roken en longkanker
 • als je familie tegen een behandeling is
 • als je collega's ergens op tegen zijn

Aan de hand van een ingebrachte casus begeleidde Trijntje een moreel beraad.

 

Klik op de afbeeldingen om de presentaties van Ellen Vink en Trijntje Scheeres-Feitsma te downloaden:

                

 

      Babs Rikkelman, een van de ketencoördinatoren bracht de casus in, aan de hand van een deze casus werd een moreel beraad gehouden met alle deelnemers. Lees hier de casus

 

Jouw mening telt
Ook dit jaar vroegen we de deelnemers na afloop hun mening door middel van een evaluatieformulier. Het interactieve programma en zeker de spreekster Trijntje werden zeer gewaardeerd. Het gemiddelde rapportcijfer voor deze middag was een 8,5 waarbij het laagste cijfer een 7,5 en het hoogste cijfer een 10 was.

Het merendeel van de bezoekers vond dit een zinvol onderwerp. Enige punt van kritiek van één van de deelnemers was dat de groep wat groot was voor maximale interactie.

Op de vraag of er binnen de eigen werksetting gelegenheid is waar dergelijke dilemma's besproken kunnen worden werden vooral teamoverleg en intervisiebijeenkomsten genoemd.  De vraag welke kennis/deskundigheid de deelnemers wilden vergroten werd grotendeels beantwoord met:

 • het verder verdiepen in moreel beraad
 • hoe moreel beraad te implementeren binnen de eigen organisatie
 • hoe zelf gesprekken te voeren en moreel beraad te begeleiden