Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Projecten van het NPZ&o > Rouw en Nazorg
X
Project Rouw en Nazorg

Het bieden van nazorg is onderdeel van de het palliatieve zorgproces zoals benoemd in het model van Lynn & Adamson 2003 en in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

Patiënten en nabestaanden zijn meestal heel positief over de palliatieve zorg. Ook blijkt een groot deel van de patiënten te overlijden op hun plaats van voorkeur. In de nazorg voor naasten is nog wel verbetering mogelijk, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het vaktijdschrift Kwaliteit in Zorg.

Klik hier voor het artikel 'Nazorg bij Palliatieve zorg kan beter'

Rouw en Nazorg was het onderwerp van de jaarbijeenkomst 2016 die plaatsvond op 4 februari. Klik hier voor een terugblik op de jaarbijeenkomst 2016.

Kader en aanleiding
Het NPZR&o heeft in haar MeerJaren BeleidsPlan 2015-2017 de ambitie geformuleerd dat “de kennis en ervaring bij het ondersteunen van mantelzorg en het bieden van nazorg wordt uitgewisseld”.

Hierbij worden de volgende acties geformuleerd:
• Het NPZR&o stimuleert de aandacht en vroeg signalering voor overbelasting bij mantelzorg.
• Het NPZR&o stimuleert de uitwisseling van kennis m.b.t. nazorg passend binnen de werksetting.

Werkgroep Nazorg
Voor het realiseren van de ambities is een werkgroep nazorg opgericht. Deze werkgroep kreeg de volgende opdracht:

  1. Inventariseren wat organisaties momenteel bieden aan nazorg waar organisaties tegen aan lopen. Welke beperkingen er zijn voor wat betreft vakinhoud en financiën (informatie voor deze inventarisatie is verkregen uit de jaarbijeenkomst)
  2. Met de input uit de jaarbijeenkomst werd in oktober 2016 een symposium (IDPZ2016) georganiseerd bedoeld voor alle leden van het NPZR&o. Klik hier voor een terugblik op het Symposium Voor Rouwen bestaat geen Protocol.
  3. Een adviesnota aan het DB van het NPZR&o over het vormgeven van nazorg binnen het palliatieve zorgproces. Bij dit advies wordt rekening gehouden met de setting waarbinnen de zorgprofessionals en vrijwilligers werkzaam zijn met oog voor de diversiteit binnen het werkgebied van het NPZR&o. Klik hier voor de adviesnota Voor Rouwen bestaat geen Protocol.
  4. Een omschrijving van de rol van het NPZR&o bij de implementatie van de uitkomsten.