Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Consortium palliatieve zorg
X
Over het Consortium Palliatieve Zorg Zuid-West Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over:

de consortia palliatieve zorg

Om palliatieve zorg overal in Nederland te optimaliseren is in 2014 een nieuw Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart. Doel van het programma is dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning. Het Nationaal Programma Palliatieve zorg gaat zich richten op kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg door kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Dit programma wordt uitgevoerd door ZonMw. Een van de onderdelen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg is het oprichten van regionale samenwerkingsverbanden, de consortia palliatieve zorg. Landelijk worden zeven consortia palliatieve zorg opgericht. Dit zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, netwerken palliatieve zorg en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties.

Terug naar boven

De zeven consortia palliatieve zorg:

 1. Consortium Noord-Holland en Flevoland (regio met AMC en VUmc)
 2. Consortium Limburg en Zuidoost Brabant (regio met MUMC)
 3. Consortium NoordOost (regio met UMCG)
 4. Consortium Propallia (regio met LUMC)
 5. Consortium Septet (regio met UMCU)
 6. Consortium Zuid-Oost (regio met Radboudumc)
 7. Consortium Zuid-West Nederland (regio met Erasmus MC)

Terug naar boven

Het Consortium Palliatieve Zorg Zuid-West Nederland

Naast de start van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (2014-2020) hebben ook de Consortia palliatieve zorg verder vorm gekregen. Het consortium is een (niet vrijblijvend) samenwerkingsverband tussen acht netwerken palliatieve zorg in de regio Zuid-West Nederland, het IKNL en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (Erasmus MC).

Terug naar boven

Het doel van het consortium
Het Consortium is het middel om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren binnen een bovenregionale structuur. Het doel is om door middel van een programmatische en cyclische aanpak de pijlers zorg, praktijkgericht onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden. Het Consortium
volgt de 4 thema’s van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg:

 1. bewustwording en cultuur,
 2. organisatie en continuïteit van zorg,
 3. zorginhoudelijke innovatie
 4. en patiëntenparticipatie.

Terug naar boven

De deelnemende organisaties
In afstemming met patiënten, regionale zorgaanbieders en diverse landelijke samenwerkingspartners werken de volgende organisaties nauw samen binnen het consortium.

Terug naar boven

De structuur van het consortium

Binnen het Consortium wordt gewerkt met een Dagelijks Bestuur (DB).

Vanuit een eerdere knelpuntenanalyse binnen de netwerken heeft het consortium projectaanvragen gedaan bij ZonMw. Voor de uitvoering van de projecten wordt gewerkt met 3 werkgroepen met een langduriger karakter (voorlopig 1 jaar) en tijdelijke projectgroepen, die een duidelijke opdracht krijgen van het DB. Voor elke werk- en projectgroep worden leden geworven die vanuit hun expertise en interesse willen samenwerken aan het verbeteren van de palliatieve zorg.

Bij de start van het consortium is uit ons midden het dagelijks bestuur (DB) samengesteld. Afgesproken is toen dat deze leden zich voor in ieder geval een jaar, en mogelijk langer, zouden verbinden aan het DB. Wel moet er ruimte zijn om het stokje door te geven. Dit om de betrokkenheid van alle netwerken en partners binnen het DB mogelijk te maken. 

Op dit moment bestaat het DB uit: 

 • Karin van der Rijt (Erasmus MC), voorzitter
 • Carla van den Broek, (ZZP’er binnen zorg, welzijn en onderwijs) consortium coördinator
 • Ellen Vink (coördinator NPZ Rotterdam & omstreken), lid
 • Maureen de Boer (IKNL), lid
 • Ingrid Pladdet (arts-consulent NPZ Zeeland),lid
 • Agnes van der Heide (Erasmus MC), lid
 • Huub Schreuder (coördinator NPZ Nieuwe Waterweg Noord, verpleegkundig consulent), lid
 • Martin den Hartog (bestuurder van Avoord Zorg en Wonen), lid

 

Terug naar boven