Hulpverleners

Wat is palliatieve zorg?

Op deze website vindt u informatie over palliatieve zorg in de gemeenten Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk, Zeewolde, Ermelo, Putten en Nijkerk. Onderwerpen zijn zorgaanbod, samenwerking en scholing.

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen als zij ongeneeslijk ziek of zeer kwetsbaar zijn. In deze fase is palliatie (verlichting) vaak mogelijk. De zorg richt zich op de kwaliteit van leven tijdens ziekte en op de kwaliteit van sterven. Lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden wordt zo mogelijk verlicht en/of voorkomen en er steun bij de afronding van het bestaan. Er is aandacht voor:

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking
  • vragen rondom leven en dood
  • zorg voor de naasten
  • eigen regie van de patiënt
  • allerlei praktische zaken

Kwaliteitskader palliatieve zorg

In 2017 is het Kwaliteitskader palliatieve zorg gepubliceerd. Hierin staat een breed gedragen visie op wat goede en passende palliatieve zorg is. De definitie van palliatieve zorg luidt:

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Palliatieve zorg heeft de volgende kenmerken:

  • de zorg kan gelijktijdig met een ziektegerichte behandeling verleend worden
  • generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften
  • de centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit
  • de wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund

Palliatief landschap in beeld

Wilt u meer weten over de samenhang tussen partijen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg in Nederland? Klik dan op deze link naar de infographic van het palliatieve landschap op de website van Fibula. Het totaalplaatje visualiseert de vier verschillende niveaus in Nederland. Door op een niveau te klikken verschijnt de meest actuele aanvullende informatie. 

 

 

Goede Voorbeelden film ’Ik blijf een poosje bij je zitten’

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Die stemt alles af met andere zorgverleners en ze maken gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

 


De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, met medewerking van diverse partijen. Het staat iedereen vrij de film te gebruiken en op aanvraag is een download beschikbaar. Meer informatie en instructiefilmpjes van de Goede Voorbeelden afzonderlijk zijn te vinden op de website van IKNL

Er is ook een korte versie van de film beschikbaar.