Regionaal

App PalliArts voor palliatieve zorg

De app PalliArts biedt regionale en landelijke informatie, overal en op ieder moment. De app ondersteunt (huis)artsen en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten. Meer informatie.

 

Palliatieve sedatie

Wanneer u onbehandelbare klachten heeft in de laatste fase, kan het zijn dat uw arts voorstelt om palliatieve sedatie toe te passen. Palliatieve sedatie betekent dat de arts uw bewustzijn verlaagt met medicijnen. Dit heet ‘sederen’. U wordt er soezerig van, of u valt in een diepe slaap.
Het doel van palliatieve sedatie is dat uw klachten verlicht worden en dat u zo min mogelijk lijdt. De sedatie kan tijdelijk of blijvend worden ingezet.

Palliatieve sedatie is een medische handeling. Uw arts is daarom gebonden aan richtlijnen en moet zorgvuldig handelen. Het starten van palliatieve sedatie is een ingrijpende beslissing. Daarom overlegt hij dit van tevoren met u, uw naasten en verzorgenden.

Er zijn veel misverstanden over palliatieve sedatie en euthanasie. Palliatieve sedatie verlaagt uw bewustzijn en euthanasie beëindigt uw leven. Palliatieve sedatie is dan ook geen 'passieve euthanasie', omdat euthanasie altijd actief het leven beëindigt.

Heeft u vragen over palliatieve sedatie, bespreek deze dan met uw arts.

Klik hier om de sedatiekaart in te zien.

Landelijk

Lesa Richtlijnen

De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in de thuissituatie en houdt daarbij rekening met de verschillen in taken en verantwoordelijkheden. De landelijke LESA is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en door de Landelijk Vereniging van Wijkverpleegkundigen, nu V&VN Eerstelijn.
 

Zorgpad Stervensfase

De stervensfase is een periode waarin alle dimensies van de palliatieve zorg intensief samenkomen. Het Zorgpad Stervensfase is een instrument voor het leveren van goede palliatieve zorg. Het is een zorgdossier, een checklist en een evaluatie-instrument in één. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen. Het Zorgpad Stervensfase kan gebruikt worden in de thuissituatie door huisartsen en thuiszorgmedewerkers, in het hospice, het ziekenhuis, het verpleeghuis en het verzorgingshuis.

 

Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen 

Deze richtlijn heeft als doel om zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een levensbedreigende of levensbekortende ziekte vanaf het begin van het ziekteproces tot en met de stervensfase te verbeteren door landelijke en multidisciplinaire samenwerking op het gebied van palliatieve zorg en evaluatie van deze zorg. De plaats waar deze zorg gegeven wordt, kan wisselen: soms thuis, soms op een afdeling in het ziekenhuis, en soms op de NICU of de PICU. Speciale afspraken zullen gemaakt moeten worden voor de intensive-carebehandeling van prematuren/pasgeborenen, omdat de aanbevelingen over symptoombehandeling en organisatie van zorg niet zonder meer op de genoemde patiëntengroep toepasbaar zijn.
Download hier de Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen als PDF en hier de bijlagen bij deze Richtlijn.

 

Pallialine

Kies http://www.pallialine.nl/ voor landelijke richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg.


Financiering palliatieve zorg

Het ministerie van VWS heeft een Informatiekaart opgesteld met informatie voor professionals over de financiering van de palliatieve zorg (februari 2017).