X

Psychiatrie

Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis: Gids voor de praktijk

De Gids 'Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis' is een hulpmiddel om zorgverleners in psychiatrische instellingen en in de palliatieve zorg bij hun taak te ondersteunen.

In psychiatrische instellingen is nog (te) vaak onvoldoende kennis beschikbaar over palliatieve zorg. Omgekeerd schiet – in de palliatieve zorg - regelmatig de noodzakelijke psychiatrische deskundigheid en ervaring tekort. De noodzaak en roep om kennis en ervaring vanuit beide sectoren te delen wordt dan ook steeds duidelijker.

In de Gids ‘Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis’ hebben de leden van een werkgroep bestaande uit deelnemers vanuit AGORA, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), VPTZ (Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg) en de psychiatrie kennis en inzichten uit psychiatrie en palliatieve zorg samengebracht. De gids is nu beschikbaar, maar is nog niet af. Experts uit palliatieve zorg en psychiatrie worden daarom opgeroepen om hun kennis en expertise beschikbaar te stellen en de gids verder aan te vullen en te verbeteren. 

Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis

In Nederland krijgen circa 4 van elke 10 volwassenen tijdens hun leven te maken met psychiatrische problematiek. Jaarlijks sterven circa 400-500 mensen in psychiatrische instellingen. Hoeveel mensen met psychiatrische problematiek buiten de instellingen behoefte hebben aan palliatieve zorg is onbekend, maar waarschijnlijk een veelvoud van deze aantallen. De gevolgen van onvoldoende kennis en inzicht over palliatieve zorg laten zich raden. Lichamelijke symptomen in de palliatieve fase worden te laat opgemerkt of niet voldoende serieus genomen, psychiatrische instellingen hebben geen ‘palliatief beleid’ en daarom sterven hun bewoners vaak niet ‘thuis’. In verpleeg- en verzorgingshuizen komt frequent (latente) psychiatrische problematiek voor die kan leiden tot extra complexe zorgvragen. Deze en andere problemen zijn voor een groot deel vermijdbaar c.q. te verminderen. Tot nu toe ontbreekt het echter aan geëigende hulpmiddelen om zorgverleners bij hun taak te ondersteunen. De Gids 'Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis' probeert in deze lacune te voorzien.

Opbouw van de gids:

  • Deel 1 beschrijft de relatie tussen de palliatieve zorg en de psychiatrie
  • Deel 2 biedt handreikingen voor instellingen om ‘palliatief beleid’ te ontwikkelen
  • Deel 3 bevat een aantal meer uitgewerkte thema’s uit de praktijk, zoals vrijwilligersbeleid en omgaan met afscheid nemen
  • Deel 4 bevat een indeling om richtlijnen en hulpmiddelen overzichtelijk te ordenen en makkelijk vindbaar te maken
  • Als bijlage is een uitgebreide materiaallijst opgenomen

Over de Gids is een folder beschikbaar. U kunt deze ook bestellen bij het secretariaat van Agora.