Missie en visie

Missie

Het realiseren van een volledig aanbod van palliatieve zorg, in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin, door samenwerking van zorginstellingen, voorzieningen en individuele zorgverleners ten behoeve van patiënten in de regio Noord-Kennemerland.

Visie

Palliatieve zorg begint als iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij niet meer kan genezen. Deze zorg richt zich op mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten.
Volgend uit de definitie  voor palliatieve zorg staan de wensen en behoeften van de zorgvrager en diens naasten centraal. Omdat palliatieve zorg alle aspecten van zorg omvat, wordt binnen de regio palliatieve zorg zodanig georganiseerd, dat alle bestaande organisaties en hulpverleners daar hun bijdrage aan kunnen leveren. Hieraan zijn alle bestaande grenzen tussen organisaties ondergeschikt, omdat deelnemers van het netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland verantwoordelijkheid nemen voor een kwalitatief goede regionale palliatieve zorg. De zorg en behandeling wordt verleend door professionals en vrijwilligers palliatief terminale zorg. De hulpverlening is interdisciplinair van aard.

 

Doelstellingen/Beoogde resultaten

 • Coördineren:
  De coördinatie is gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio. Er is sprake van een gevarieerd en een geïntegreerd aanbod van palliatieve zorg in de regio. Er is goede afstemming naar inhoud en omvang tussen vraag en aanbod in de regio. Er is een goede communicatie tussen de deelnemers van het netwerk. De coördinatie bestaat uit het samenbrengen van relevante partijen rondom concrete thema’s en het zorg dragen voor een effectief en efficiënt (zorg-)proces. Ter bevordering van de samenwerking worden professionals, managers en bestuurders structureel en duurzaam samengebracht.
 • Informeren:
  Er wordt informatie verstrekt over het aanwezige aanbod van palliatieve terminale zorg in de regio. Er is goede, betrouwbare, onafhankelijke en toegankelijke informatie over palliatieve zorg in de regio beschikbaar op één centraal punt.  Inhoud en vorm van de informatie sluiten aan bij de populatie in het werkgebied.
 • Signaleren:
  Organisatorische, kwalitatieve en kwantitatieve tekortkomingen in de palliatieve zorg worden gesignaleerd en aangepakt. Het netwerk signaleert, op basis van behoefte en benutting van de beschikbare capaciteit, de optimale intramurale capaciteit voor palliatief terminale zorg binnen het werkgebied en vervult hierin een adviserende rol. De signalerende en adviserende rol beoogt mede om over- of ondercapaciteit van hospices en bijna-thuis-huizen in de regio zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Faciliteren:
  Oplossingen voor gesignaleerde tekortkomingen worden gefaciliteerd. Continuïteit van zorg is gewaarborgd. Deskundigheidsbevordering wordt lokaal afgestemd en gefaciliteerd.

 

Netwerkparticipatie

Het netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland omvat de zorgorganisaties in Noord-Kennemerland met specifieke intra- en extramurale voorzieningen voor palliatief terminale zorg, alsmede een vertegenwoordiging vanuit huisartsen die werkzaam zijn in de regio. De samenwerking tussen de partners is geformaliseerd door middel van een overeenkomst. Het netwerk wordt vertegenwoordigd door de belangrijkste organisaties binnen de regio die palliatieve zorg bieden. Zij komen structureel bijeen in een kerngroep.


Organisatie

Door de netwerkpartners is ZONH te Heerhugowaard gevraagd om als onafhankelijke en neutrale organisatie Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland te faciliteren en de subsidie te beheren.  ZONH is verantwoordelijk voor het strategische en financiële beleid van het netwerk. Uitvoering van het beleid berust bij de netwerkcoördinator, die daarbij wordt ondersteund door werkgroepen.