X
Veelgestelde vragen - Algemeen
Edit

Wat is palliatieve zorg?

De WHO geeft de volgende definitie van palliatieve zorg:

"Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en sprituele aard."

Soms wordt gesproken over palliatief terminale zorg, vroeger werd ook wel over terminale zorg of stervensbegeleiding gesproken. De zorg beperkte zich in dat geval tot de zorg in de laaste levenfase. Palliatieve zorg is een breder begrip. Genezen is evenwel niet meer mogelijk. De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Er is aandacht voor:

- lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid;
- gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte;
- vragen rondom leven en dood;
- zorg voor de naasten;
- allerlei praktische zaken.

Edit

Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?

Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die een aandoening hebben die niet meer genezen kan, en hun naasten.

Palliatieve terminale zorg heeft betrekking op de laatste fase wanneer mensen nog een korte levensverwachting hebben van ongeveer drie maanden.

De palliatieve zorg is niet gericht op levenverlenging maar op de kwaliteit van het leven. Dat staat voorop. 

Daarbij richt ze zich op alle problemen die zich voor doen op alle dimensies van het bestaan. Zowel mensen met lichamelijke problemen als mensen met problemen van psychosociale aard of spirituele vragen, kunnen een beroep doen of palliatieve hulpverleners.

Edit

Bij wie kan ik terecht om palliatieve zorg te krijgen?

Palliatieve zorg wordt in principe overal geboden daar waar mensen kunnen overlijden. Dus dat kan overal zijn. De verschillende instellingen en organisaties in de regio bieden dus palliatieve zorg aan.

Belangrijk zijn de huisarts, de wijkverpleging, de behandelend specialist en de eventuele vrijwilligers die in de zorg betrokken kunnen worden.

Een deskundige verpleegkundige van het team wijkverpleegkundige Palliatieve en Oncologische zorg (026 376 15 33) of sommige andere thuiszorgaanbieders (bv. Buurtzorg), kunnen bij u thuis komen voor een helpend gesprek. Ook in het ziekenhuis zijn er palliatief verpleegkundigen die u bij kunnen staan.

Als verblijf thuis niet meer mogelijk is, kan een opname plaatsvinden in een hospicevoorziening. In de regio zijn dat hospice Rozenheuvel en de palliatieve units in Regina Pacis; de Lingehof en de Hazelaar. In Didam en Duiven zijn er twee Bijna-thuis-huizen; daar bieden vrijwilligers opvang aan hun gasten.


Staat uw vraag er niet bij?
Veelgestelde vragen - De regio
Edit

Hoe kan ik het netwerk bereiken?

Het netwerk Arnhem en de Liemers is bereikbaar via:

p/a adres:
hospice Rozenheuvel
Rosendaalselaan 20
6891 DD Rozendaal

of via de netwerkcoördinator:

mevrouw Lies van Leeuwen
M: 06 10 65 60 31
E: lvanleeuwen@stmr.nl

Edit

Waaruit bestaat het werkgebied van het netwerk?

Het werkgebied van het netwerk Arnhem en de Liemers bestaat uit de volgende gemeenten:

- Arnhem
- Doesburg
- Duiven
- Lingewaard
- Montferland, kern Didam
- Overbetuwe
- Renkum (deels)
- Rheden
- Rozendaal
- Rijnwaarden
- Westervoort
- Zevenaar

Netwerkregio's palliatieve zorg provincie Gelderland

Edit

Wat is een netwerk palliatieve zorg?

Een netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk palliatieve zorg heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regio verbeteren.

De netwerkcoördinator vormt het aanspreekpunt van het netwerk palliatieve zorg.

Edit

Welke zorgaanbieders doen mee in het netwerk?

Zie hier.

Edit

Welke procedures/richtlijnen worden binnen het netwerk gebruikt?

Het netwerk zelf is een samenwerkingsverband. Ze biedt dus zelf geen zorg aan. De aangesloten instellingen stellen zelf de procedures, richtlijnen en protocollen vast waar ze in de zorg naar handelen. Vaak zijn deze gekoppeld aan landelijke kwaliteitsafspraken zoals die door bv. Actiz opgesteld worden.

Als uitgangspunt voor de palliatieve zorg worden de richtlijnen gebruikt die beschreven zijn in het richtlijnen handboek van het IKNL en zoals die staan op pallialine.

Binnen het netwerk Arnhem bestaan er wel samenwerkingsafspraken rondom elementen uit de zorgketen voor de palliatief terminale patiënten. 

De afspraken rondom de inzet van subcutane pompjes thuis zijn vastgelegd in de 'Procedure subcutane medicatie toediening thuis'. Dit is een afsprakenprotocol van het consultteam regio Arnhem, het team gespecialiseerde verpleging van de STMG, de apothekersvereniging en de Regionale Huisartsen Vereniging.

Meer informatie over richtlijnen? Ga naar www.pallialine.nl.

Edit

Welke plannen heeft het netwerk?

De plannen van het netwerk worden jaarlijks in een jaarwerkplan vastgelegd. Klik hier voor de plannen voor 2017.

Edit

Wat heeft het netwerk bereikt?

Het netwerk Arnhem en de Liemers bestaat sinds 2001. In dit document kunt u lezen wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt.


Staat uw vraag er niet bij?
Veelgestelde vragen - Zorgvragers
Edit

Wat is mogelijk in de laatste levensfase?

Veel mensen willen graag thuis in hun eigen omgeving sterven. De behoefte aan hulp en ondersteuning kan op het laatst toenemen. Als professionele hulp nodig is, dan kunt u een beroep doen op verschillende hulp-/zorgverleners en organisaties, zoals: huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut, psychosociale zorg, maatschappelijk werk, vrijwilligers palliatieve terminale zorg, steunpunt mantelzorg, vrijwillige thuishulp, buddyzorg, apotheek, enz.

Als de zorg thuis te zwaar wordt of te veel problemen geeft, kan opvang, verpleging en begeleiding in een instelling plaatsvinden. Er zijn verschillende soorten voorzieningen, zoals bijna-thuis-huizen, hospices en units in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen.

Bij Zorg in uw regio op deze site vindt u actuele informatie over de zorgmogelijkheden in de regio Arnhem en de Liemers.

Edit

Welke zorgverleners bieden palliatieve zorg?

Veel verschillende zorgverleners kunnen betrokken zijn bij palliatieve zorg. Huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten, psychologen, psycho-en fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, apothekers etc. spelen een belangrijke rol bij het geven van palliatieve zorg. Daarnaast wordt vaak zorg geboden door mantelzorgers en vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ).

Bij wie u terecht kunt voor uw specifieke problemen is afhankelijk van uw klachten en voor welke problemen u een beroep wilt doen op anderen. Mensen uit uw directe omgeving - uw naaste familieleden en vrienden - zijn in deze fase waarschijnlijk uw grootste steun en toeverlaat. Daarnaast is uw huisarts uw eerste aanspreekpunt als u klachten heeft. Dit kan aangevuld worden met een (wijk)verpleegkundige. Bij een verblijf in het ziekenhuis kunt u terecht bij de palliatief verpleegkundigen van het ziekenhuis. 

Een geestelijk verzorger of pastor kan u bijstaan als uw levensvragen heeft. Daarvoor kunt u ook terecht bij diverse andere hulpverleners, afhankelijk van uw eigen voorkeur.
Vrijwlligers kunnen helpen, bij bijvoorbeeld het waken en het 'er zijn'.

Als zorg thuis niet meer mogelijk is, kan een opname in een hospice een goede oplossing zijn.

Edit

Wat zijn de kosten van palliatieve zorg?

Palliatieve zorg kan in verschillende situaties plaatsvinden. Iedere situatie kent een eigen financierings- en vergoedingensysteem. Begin 2017 zijn deze regelingen veranderd. Zie hier de informatiekaart VWS.

Bij behandeling en/of verblijf in een ziekenhuis worden de kosten vergoed door de zorgverzekeringswet en uw ziektekostenverzekering. Afhankelijk van uw pakket is er een eigen bijdrage nodig.

Thuis wordt de zorg door de huisarts vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Uw medicijnen worden geheel of gedeeltelijk vergoed via uw zorgverzekering. Afhankelijk van het soort medicijn en de afspraken hierover met uw verzekeraar, kan een eigen bijdrage nodig zijn. In sommige gevallen kan het zijn dat u een bepaald medicijn of hulpmiddel (injectievloeistof, naalden, voedingssupplementen, incontinentiemateriaal) helemaal zelf moet betalen. Deze regelingen veranderen steeds.

Voor het gebruik van andere hulpmiddelen, zoals een hoog-laagbed of een infuustandaard, bestaan ook weer andere regeleningen.

Voor de persoonlijke verzorging en/of verpleging is een indicatie nodig. De wijkverpleging regelt dat. Voor hulp in de huishouding kunt u terecht bij uw gemeente (WMO- of zorgloket).

Bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis of hospicevoorziening gelden andere regelingen. Voor een opname is een indicatie nodig, die bepaalt wat wel en niet vergoed  wordt. Ook hier geldt soms een eigen bijdrage-regeling.

Edit

Heb ik een indicatie nodig om palliatieve zorg te krijgen?

De regels zijn veranderd met ingang van 2017. Op de website van VWS is meer informatie te vinden, zie ook de informatiekaart VWS.

Voor het aanvragen van zorg die vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet, zoals de huisarts en verpleging of verzorging thuis, kunt u direct terecht.  Voor een opname in een hospice, verpleeg- of verzorgingshuis heeft u een indicatie nodig. Het gaat dan om indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en soms verblijf. Dit kunt u het beste aanvragen via de zorgaanbieder van uw voorkeur, bijvoorbeeld bij het zorgloket, zorgbemiddeling of de intake.

Als u in het ziekenhuis ligt, zal een medewerker van het ziekenhuis met u bespreken welke zorg u nodig heeft als u met ontslag gaat en de indicatie regelen.

Huishoudelijke hulp of aanpassingen in huis moet u aanvragen bij het zorg- of WMO-loket van de gemeente waar u woont.

Veel instellingen hebben een maatschappelijk werker, intakefunctionaris, zorgbemiddelaar of opnamecoördinator in dienst die u kan helpen. De wijkteams van de thuiszorgorganisaties helpen bij het regelen en aanvragen van zorg. 

Voor de hulp van vrijwilligers, zoals de VPTZ, is geen indicatie nodig. Ook de opvang in een inloophuis door gastvrouwen e.d. is gratis. Maakt u daar gebruik van ander aanbod, dan moet u dat meestal zelf betalen.

Voor allerlei vormen van psychosociale zorg en begeleiding is vergoeding mogelijk, afhankelijk van uw verzekering en polis. Soms is behandeling alleen mogelijk via een verwijzing van een arts.

De diverse complementaire zorg en begeleidingsvormen, zijn vrij toegankelijk. U moet deze wel zelf betalen.


Staat uw vraag er niet bij?
Veelgestelde vragen - Zorg kiezen
Edit

Welke zorg is thuis mogelijk?

Thuis is veel mogelijk. De meeste mensen brengen hun laatste levensfase thuis door. Zij kunnen daarbij ondersteund worden door:

- partner, familie en/of vrienden;
- hulpverleners uit de eerste lijn, zoals de huisarts, wijkverpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeut, psycholoog, geestelijk verzorgers, huishoudelijke hulp, etc.;
- steunpunt mantelzorg en vrijwilligers.

Organisaties die zich bezighouden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, vrijwilligers palliatieve terminale zorg en Humanitas.

Andere dienstverlenende organisaties die ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld: tafeltje-dekje, of een cateringbedrijf, boodschappenservice en de kapper aan huis.

Thuis zijn ook veel mogelijkheden op het gebied van pijnbestrijding met infuuspompjes en dergelijke. In de regio zijn er ook mogelijkheden voor het verzorgen van ernstige wonden of een ontlastende punctie van de buik als er te veel vocht wordt vastgehouden. 

Ook voor helpende en ondersteunende gesprekken kunt u aankloppen bij de wijkteams van de thuiszorg of uw huisarts. 

Edit

Waar vindt palliatieve zorg plaats?

Als het mogelijk is, bepaalt de patiënt zelf in overleg met de naasten waar hij palliatieve zorg krijgt. De meeste mensen willen thuis zorg ontvangen en thuis sterven. Alternatieven zijn een bijna-thuis-huis, hospice of een unit in een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis.

Onder Zorg in uw regio op deze site vindt u actuele informatie over de zorgmogelijkheden in de regio.

Edit

Wat is een steunpunt mantelzorg?

Een steunpunt mantelzorg geeft informatie en biedt daarnaast praktische en emotionele steun. Bij het steunpunt kunt u terecht voor:

- informatie over: de praktische gevolgen van de ziekte voor patiënt en naasten;
- advies over tiltechnieken of hulpmiddelen zoals tilliften, rollakens en alarmeringssystemen;
- informatie over hulp van vrijwilligers;
- financiële aspecten;
- lotgenotengroepen of gespreksgroepen.

Bij Zorg in uw regio op deze site vindt u adressen van steunpunten mantelzorg in de regio Arnhem en De Liemers.

Edit

Wat is een hospice, een palliatieve unit of bijna-thuis-huis?

Een hospice, palliatieve unit of bijna-thuis-huis is een huis, een afdeling van een verpleeg-of verzorgingshuis of een andere plek, waar men in huiselijke omgeving de laatste fase van het leven door kan brengen. In de praktijk worden de termen hospice, palliatieve unit en bijna-thuis-huis door elkaar gebruikt. Soms wordt er een onderscheid gemaakt in high care of low care voorzieningen.

Verpleegkundigen zijn in een (high care) hospice of palliatieve unit de spil in de zorg. De medische verantwoordelijkheid berust bij een verpleeghuis- huis- of hospicearts. Andere disciplines zijn vaak op afroep beschikbaar. Deze kenmerken maken een hospice geschikt voor de opvang van mensen die ook om medische redenen niet meer thuis kunnen worden verzorgd. Naast professionele zorgverleners hebben vrijwilligers in de hospices en palliatieve units vaak een belangrijke rol in de zorg.  

In een bijna-thuis-huis verlenen vrijwilligers zoveel mogelijk samen met de familie de dagelijkse zorg. In theorie heeft de eigen huisarts de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Voor verpleging en verzorging worden thuiszorgmedewerkers ingezet. De vrijwilligers hebben een belangrijke rol in de zorg. Bijna-thuis-huizen zijn vooral geschikt voor mensen die niet zozeer om medische als wel om sociale redenen niet langer thuis kunnen worden verzorgd.

Bij Zorg in uw regio vindt u informatie over alle hospicevoorzieningen in de regio Arnhem en de Liemers. Daar is ook in te zien in welk hospice ruimte is.

Edit

Welke rol hebben vrijwilligers?

Een aanvulling op de zorg door professionele zorgverleners zijn de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn vooral inzetbaar om de mantelzorg te ondersteunen en te ontlasten. Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) zijn hiervoor speciaal opgeleid. Zij kunnen zieken bezoeken, 'oppassen', waken of boodschappen doen. Ook kunnen zij emotionele ondersteuning bieden en zoeken naar oplossingen voor problemen die mensen ervaren. Voor patiënt en naasten kan de vrijwilliger veel betekenen. Dankzij de vrijwilliger kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrij maken.

Hun motto is "er zijn."

De Stichting Nabij biedt vrijwilligerszorg voor mensen met geen of een klein sociaal netwerk, of aan mensen die om een andere reden geen naasten of familie in de nabijheid hebben. Zij proberen ook mensen te steunen die geen zorg willen, of niet goed terecht kunnen in de reguliere zorg. Zij kunnen ook helpen bij doktersbezoek, het organiseren van steun of zijn aanwezig bij een uitvaart als er verder niemand is. 

Organisaties die zich bezighouden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, VPTZ-organisaties (vrijwilligers palliatieve terminale zorg), het Rode Kruis en Humanitas. Vrijwilligerszorg kan rechstreeks aangevraagd worden bij de VPTZ-organisatie in uw gemeente of via de steunpunten mantelzorg van de gemeente waar u woont. Ze zijn te vinden via Zorg in uw regio op deze site.


Staat uw vraag er niet bij?