X
Missie en visie

1. MISSIE EN VISIE

Deelnemers onderschrijven de missie en visie zoals omschreven in het beleidsplan en streven deze na.

2. STRATEGIE

De strategie van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers is continuering en uitbouw van bestaande samenwerkingsrelaties (ook buiten het domein zorg) en daarbij in een duurzaam samenwerkingsverband bovenstaande missie en visie uitwerken en nastreven. Hierbij wordt het beleidsplan als leidraad genomen en jaarlijks vertaald naar activiteiten inclusief een jaarbegroting. Tevens zijn er afspraken gemaakt over evaluatie en monitoring.

3. ORGANISATORISCHE VORMGEVING

Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers heeft een open karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe toetreders welkom zijn indien ze instemmen met en voldoen aan de actuele samenwerkingsafspraken. In bijlage 1 is een overzicht van de structuur opgenomen. Het Bestuur ven de Stichting is tezamen met het Breed Bestuurlijk Overleg, de kerngroep en netwerkcoördinator eindverantwoordelijk. De structuur, inclusief taken en verantwoordelijkheden van de diverse gremia, is vastgelegd (zie bijlage 1 t/m 6). 

4. TOELATINGSCRITERIA

Het Netwerk heeft de toelatingscriteria vastgesteld op basis van het principe dat lidmaatschap betekent ‘halen en brengen’. Deelnemers voldoen aan de toelatingscriteria (zie bijlage 6).

5. FINANCIERING

Financiering van de Netwerken Palliatieve Zorg vindt plaats uit de subsidieregeling palliatieve terminale zorg van VWS. Deelnemende organisaties dragen (veelal door inzet menskracht) bij aan activiteiten.

  

Theme picker