X
Algemene informatie

Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers vormt al sinds 1998 een samenwerkingsverband van organisaties en instellingen die palliatieve zorg bieden in Arnhem en omgeving.  Doel van deze samenwerking is het aanbod te verbeteren (op inhoud en organisatie), onderling af te stemmen en elkaar te inspireren. Met dat doel voor ogen organsiseert het Netwerk allerlei activiteiten. Deze vindt u terug in het linker keuzemenu onder Jaarplan en evaluatie.

Coördinatie
Het Netwerk ontvangt subsidie rechstreeks van VWS in het kader van de regeling Palliatieve Terminale Zorg.  Door deze subsidie is het mogelijk een netwerkcoördinator in te zetten. Zij signaleert knelpunten, faciliteert het netwerk en het netwerkbestuur, coördineert de activiteiten en informeert alle partijen. 

De kernfuncties van het Netwerk Palliatieve Zorg zijn beschreven in de 'Handreiking minimale eisen'; opgesteld door Stichting Fibula, de landelijke organisatie van de netwerken. Deze eisen zijn voor de regio vertaald in het beleidsplan. Het beleidsplan vindt u terug in het linker keuzemenu onder Beleidsplan.

Bestuur
Het Netwerk kent een bestuur dat bestaat uit bestuurders van organisaties voor wie palliatieve zorg een kernactiviteit of een belangrijke activiteit is. Daarnaast is er het Brede Netwerk dat bestaat uit afvaardigingen van alle aanbieders in de regio. Dit Brede Netwerk heeft de functie van een klankbordgroep. Meer informatie over het bestuur, de verschillende netwerkpartners en overlegstructuren vindt u in het linker keuzemenu onder Samenstelling en bestuur.

PalZO
Het Netwerk werkt in een breder verband samen met 10 andere netwerken, het IKNL (regio Nijmegen), Zorbelang Gelderland/Brabant en het Expertisecentrum Pijn en Palliatieve zorg van het Universitair Medisch Centrum van het Radboud Ziekenhuis. Dit verband vormt samen het consortium PalZO en geeft uitvoering aan het onderzoeksprogramma 'Palliantie. Meer dan zorg' van ZonMW.