Veelgestelde vragen - Palliatieve zorg

Edit Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Deze zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. Genezen is niet meer mogelijk. De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Er is aandacht voor:

 • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
 • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
 • vragen rondom leven en dood,
 • zorg voor de naasten,
 • allerlei praktische zaken.
Edit

Wat kost palliatieve zorg?

 • De wijkverpleegkundige zorg thuis valt onder de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar gaat de palliatief terminale zorg dus vergoeden. U dient hierbij wel rekening te houden met het eigen risico dat geldt voor vergoedingen uit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar bepaalt ook wanneer u recht heeft op palliatief terminale zorg en het aantal uren zorg per week. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat deze vergoedt. Het kan zijn dat in de periode dat u thuis bent een ziekenhuisopname noodzakelijk blijkt. De kosten hiervan vallen uiteraard ook onder basisverzekering.
 • De zorg in een hospice wordt gezien als thuiszorg en valt dus onder de basisverzekering. Naast het eigen risico dat u betaalt voor de basisverzekering vragen de hospices ook een eigen bijdrage per dag voor de niet-medische kosten. Deze eigen bijdrage verschilt per hospice. Sommige zorgverzekeraars vergoeden via een aanvullende verzekering deze kosten geheel of gedeeltelijk gedurende een beperkt aantal maanden.
 • Een aantal verpleeghuizen in de regio hebben een afdeling palliatief terminale zorg. U kunt daar worden opgenomen als uw arts (huisarts of specialist) van mening is dat de levensverwachting korter dan 3 maanden is. Deze zorg wordt 'Eerstelijns Verblijf-palliatieve zorg' genoemd en valt onder de basisverzekering. U dient wel rekening te houden met het eigen risico dat geldt voor vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Meer informatie is te vinden op de door het ministerie van VWS uitgegeven Informatiekaart Palliatieve Zorg
 • De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is een handzaam overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen, namelijk ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale unit. De Handreiking 2019 is een herziening van de Handreiking 2018, die opnieuw is afgestemd met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 •  
Edit Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?
Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die een aandoening hebben die niet meer genezen kan en hun naasten.
Palliatieve terminale zorg heeft betrekking op de laatste fase wanneer mensen nog een korte levensverwachting hebben van ongeveer drie maanden.
Edit Wat is mogelijk in de laatste levensfase?

Veel mensen willen graag thuis in hun eigen omgeving sterven. De behoefte aan hulp en ondersteuning kan toenemen. Dan kunt u een beroep doen op verschillende hulp-/zorgverleners en organisaties: huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut, psychosociale zorg, maatschappelijk werk, vrijwilligers palliatieve terminale zorg, steunpunt mantelzorg, vrijwillige thuishulp, buddyzorg, apotheek, enz.

Als de zorg thuis te zwaar wordt of te veel problemen geeft, kan opvang, verpleging en begeleiding in een instelling plaats vinden. Er zijn verschillende soorten voorzieningen, zoals bijna-thuis-huizen, hospices en units in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen.

In de database Zorg kiezen vindt u actuele informatie over de zorgmogelijkheden in de regio Kop van Noord-Holland.

Edit Welke zorgverleners geven palliatieve zorg?
Er kunnen veel verschillende zorgverleners betrokken zijn bij palliatieve zorg. Huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, apothekers etc. spelen een belangrijke rol bij het geven van palliatieve zorg. Daarnaast wordt vaak zorg gegeven door mantelzorgers en vrijwilligers palliatieve terminale zorg.
Edit Heb ik een indicatie nodig om palliatieve zorg te krijgen?

Voor het aanvragen van zorg die vergoed wordt vanuit de AWBZ heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg, voorheen het RIO). Het gaat om indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf. Een medewerker van het CIZ neemt contact met u op en stelt vast voor welke zorg u in aanmerking komt en hoeveel en hoelang u deze zorg kunt ontvangen.

U kunt als patiënt of familie zelf contact opnemen met het CIZ. U kunt hierover ook altijd overleggen met uw huisarts. Als u in het ziekenhuis ligt zal een medewerker van het ziekenhuis met u bespreken welke zorg u nodig heeft en de indicatie regelen.


Staat uw vraag er niet bij?

Veelgestelde vragen - Zorg kiezen

Edit Welke zorg is thuis mogelijk?

De meeste mensen brengen hun laatste levensfase thuis door. Zij kunnen daarbij ondersteund worden door:

 • partner, familie en/of vrienden
 • hulpverleners uit de eerste lijn, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, huishoudelijke hulp, etc.
 • vrijwilligers.

Organisaties die zich bezig houden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, vrijwilligers palliatieve terminale zorg en Humanitas.

Andere dienstverlenende organisaties die ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld: tafeltje-dekje, of cateringbedrijf, boodschappenservice en kapper aan huis.

Edit Waar vindt palliatieve zorg plaats?

Als het mogelijk is, bepaalt de patiënt waar hij palliatieve zorg krijgt. De meeste mensen willen thuis zorg ontvangen en thuis sterven. Alternatieven zijn een bijna-thuis-huis, hospice, of een unit in een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis.

In de database Zorg kiezen vindt u actuele informatie over de zorgmogelijkheden in de regio.

Edit Wat is een steunpunt mantelzorg?

Een steunpunt mantelzorg geeft informatie en biedt daarnaast praktische en emotionele steun. Bij het steunpunt kunt u terecht voor:

 • Informatie over:de praktische gevolgen van de ziekte voor patiënt en naasten
 • Advies over tiltechnieken of hulpmiddelen zoals tilliften, rollakens en alarmeringssystemen
 • Informatie over hulp van vrijwilligers
 • Financiële aspecten
 • Lotgenotengroepen of gespreksgroepen

In de database Zorg kiezen vindt u adressen van steunpunten mantelzorg in de regio.

Edit Wat is een hospice of bijna-thuis-huis?
Een hospice of bijna-thuis-huis is een huis waar men in huiselijke omgeving de laatste fase van het leven door kan brengen. In de praktijk worden de termen hospice (high care) en bijna-thuis-huis (low care) soms door elkaar gebruikt.

Verpleegkundigen nemen in een (high care) hospice een spilfunctie in. De medische verantwoordelijkheid berust soms bij een huisarts of hospice-arts, soms bij een medisch specialist. Andere disciplines zijn vaak op afroep beschikbaar. Deze kenmerken maken een hospice geschikt voor de opvang van mensen die om medische redenen niet meer thuis kunnen worden verzorgd. Naast professionele zorgverleners hebben vrijwilligers in hospices een belangrijke rol in de zorg.

In een bijna-thuis-huis verlenen vrijwilligers zoveel mogelijk samen met de familie de dagelijkse zorg. De eigen huisarts of een huisarts verbonden aan het bijna-thuis-huis, heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Voor verpleging en verzorging worden professionele thuiszorgmedewerkers ingezet. Daarnaast hebben vrijwilligers een belangrijke rol in de zorg. Bijna-thuis-huizen zijn vooral geschikt voor mensen die niet zozeer om medische als wel om sociale redenen niet langer thuis kunnen worden verzorgd.
Edit Welke rol hebben vrijwilligers?
Als aanvulling op de zorg door professionele zorgverleners kunnen vrijwilligers zorg verlenen. Voor patiënt en naasten kan de vrijwilliger veel betekenen. Dankzij de vrijwilliger kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrij maken.
Organisaties die zich bezig houden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, VPTZ-organisaties (vrijwilligers palliatieve terminale zorg), het Rode Kruis en Humanitas.
Vrijwilligers kunnen zieken bezoeken, 'oppassen', waken of boodschappen doen. Ook kunnen zij emotionele ondersteuning bieden en zoeken naar oplossingen voor problemen die men ervaart. Vrijwilligers palliatieve terminale zorg zijn speciaal opgeleid om mensen in de laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.
Edit Wat is een consultatieteam?
Een consultatieteam of consultteam palliatieve zorg bestaat uit artsen en verpleegkundigen die zich gespecialiseerd hebben in palliatieve zorg. Aan een team zijn bovendien diverse andere specialisten verbonden. Het consultatieteam adviseert zorgverleners op hun verzoek over palliatieve zorg.

Staat uw vraag er niet bij?

Veelgestelde vragen - De regio

Edit

Hoe kan ik het Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland bereiken?

Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland

Coördinator: Patricia Appeldoorn

Het netwerk is telefonisch bereikbaar via 075-541 4600 en per e-mail: palliatievezorg@zonh.nl

Edit Welk werkgebied heeft het Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland?

Het werkgebied van het Netwerk bestaat uit de regio Kop van Noord-Holland. Onze regio wordt begrensd door de volgende plaatsen/gebieden:

 • Den Helder
 • Anna Paulowna
 • Harenkarspel
 • Niedorp
 • Schagen
 • Texel
 • Wieringen
 • Wieringermeer
 • Zijpe
Edit Wat is een Netwerk Palliatieve Zorg?

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio.

Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regio verbeteren.

De Netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Edit

Welke organisaties doen mee aan het Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland?

Organisaties van de kerngroep Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland zijn:

 • Evean
 • Hospice den Helder
 • Hospice Schagen
 • Hospice Texel
 • Humanitas
 • Inloophuis Den Helder
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • Omring
 • ROC KvNH
 • 's Heerenloo
 • Vrijwaard
 • Woonzorggroep Samen
 • ZONH
 • Zorggroep Tellus
Edit

Welke plannen heeft het netwerk?

Actuele informatie over de plannen van het netwerk, leest u op de pagina 'jaarplannen' op deze website.

Edit

Wat heeft het Netwerk bereikt?

U vindt meer informatie in het jaarverslag dat u hieronder als PDF kunt downloaden.

Edit Wat doet het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)?

Het IKNL ondersteunt de netwerken en vervult een stimulerende, adviserende en faciliterende rol. Een belangrijke invalshoek daarbij is het streven naar regionale samenhang in de zorg voor patiënten en hun naasten, steeds vanuit de wens naar optimale zorg zo dicht mogelijk bij huis.


Staat uw vraag er niet bij?