X
Goede voorbeelden
Goede voorbeelden zijn werkmethoden of richtlijnen die landelijk en binnen de regio Gooi en Vechtstreek zijn beproefd en geïmplementeerd. 

 

PaTz  (Palliatieve Thuiszorg)

In de gemiddelde norm huisartsenpraktijk sterven ongeveer twintig patienten per jaar. Een PaTz groep heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijk- /oncologie verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit van de palliatieve zorg bij patiënten die in de thuissituatie verblijven toeneemt. In onze regio zijn 7 PaTz groepen actief. De PaTz groepen worden ondersteund door een kaderarts palliatieve zorg en verpleegkundigen van Hospice Kajan. Er wordt gebruik gemaakt van de denk- en werkmethode Besluitvorming in de palliatieve fase. Meer info klik hier

 

STEM (STerven op je Eigen Manier)

Eendaagse training waarbij kennis wordt opgedaan over het herkennen van verschillende stijlen van omgaan met het levenseinde. Er zijn in de regio diverse trainers opgeleid die de bewustwordingsbijeenkomsten kunnen verzorgen. STEM is een onderdeel van de Basisscholing Palliatieve Zorg maar kan ook als zelfstandige training worden gegeven. STEM kan ook aan vrijwilligers gegeven worden.

Naast de bewustwordingsbijeenkomst heeft Hospice Kajan ook een inspiratie cyclus gevolgd met als doel STEM te borgen in de organisatie, zowel bij vrijwilligers als bij professionals.

 

Zorgpad Stervensfase

Richtlijn voor het intensief begeleiden van patienten die nog maar enkele dagen te leven hebben. Het Zorgpad wordt gebruikt bij Tergooi en bij Inovum op de palliatieve unit van de Beukenhof.
 

Signalering voor verzorgenden

Deze denk- en werkmethode voor verzorgenden wordt gedoceeerd in de Basisscholing Palliatieve Zorg voor niveau 3&4. Amaris, Hilverzorg en Vivium hebbenmeegedaan aan het het goede voorbeelden project 'signaleringsbox'. Binnen deze organisaties is de methode volledig geimplementeerd en geborgd. Vivium en Amaris deden mee met een VIMP; signalering bij dementie.


Rouw en nazorg
Het bieden van rouw- en nazorg als vast onderdeel van palliatieve zorg is niet altijd opgenomen in zorgplannen en geborgd binnen zorgorganisaties. Een van de oorzaken is het ontbreken van financiering voor rouwbegeleiding en nazorg.  In 2019 ontwikkelde een werkgroep samen met VUmc een handboek rouw en nazorg . Het handboek biedt een plan waarmee binnen de bestaande (financierings) mogelijkheden aandacht gegeven kan worden aan nazorg en deze relatief eenvoudig geimplementeerd kan worden binnen je organisatie.
 
Mantelzorg

Bij goede palliatieve zorg hoort adequate mantelzorgondersteuning. Niet alleen om de zorgtaak te verlichten, maar ook door rust en ruimte te creeren zodat de mantelzorger tijd kan doorbrengen met zijn naaste en zich kan voorbereiden op het naderend afscheid. In 2019 stond mantelzorg op de agenda van het contactpersonen overleg. Het gespreksmodel voor mantelzorgers werd behandeld en de sociale kaart voor mantelzorgondersteuning in Gooi en Vechtstreek werd gepresenteerd.

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase
 

Meer goede voorbeelden

Palliaweb, een bron van inspiratie

website goede voorbeelden palliatieve zorg


Zelf aan de slag? Meer informatie bij: Moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl (Netwerkcoördinator/scholingen)

 

Laatst bijgewerkt: 15-12-2020