X
Algemene Ledenvergadering

De volgende bijeenkomst is op donderdag 8 april 2021 van 16.30-19.00 uur

In dit overleg worden op beleidsniveau knelpunten uit de praktijk besproken en vertaald naar doelstellingen en projecten die tot verbetering leiden in de kwaliteit van de zorg en de onderlinge samenwerking in de keten. Deelnemers zijn  vertegenwoordigers op beleids- / management niveau van alle organisaties. Het overleg vindt 2 maal per jaar plaats. Als deelnemer aan de Algemene Ledenvergadering informeert u uw achterban over de besproken onderwerpen. Tevens bent u  in staat (mee) te beslissen over de inbreng van uw organisatie aan activiteiten en projecten.
 

Bijeenkomsten 2020

22 juni - palliatieve zorg en corona
Via een online video bijeenkomst spraken de leden elkaar bij over de stand van zaken rondom corona, het aanbod aan palliatieve zorg in de regio, en deelden goede tips en knelpunten. 
 

14 september - speerpunten palliatieve zorg komende 2 jaar
Wat willen we met het netwerk bereiken, wat zijn de speerpunten en hoe zorgen we voor een betrokken actief netwerk waardoor we met elkaar in staat zijn om de samenwerking in palliatieve zorg daadwerkelijk te verbeteren? Tijdens deze bijeenkomst namen we tevens afscheid van Everdien Gardner, die 10 jaar lang het gezicht van het netwerk was. Moniek van Middendorp, de nieuwe netwerk coordinator nam het stokje over.


>> download verslag Algemene Ledenvergadering 14-9-2020

 


 

Bijeenkomsten 2019

3 juni - de toekomst van het netwerk: aangescherpt convenant, nieuwe organisatiestructuur en werkgroepen
N.a.v. de landelijke ontwikkelingen (Netwerken 2.0) werd gediscussieerd over de gewenste structuur en afspraken binnen het netwerk. De samenwerking wordt hechter. Om de doelen (transmurale samenwerking) te bereiken is ieders bijdrage van belang. Ook werd nagedacht over de opdrachten die de netwerkleden voor zich zien en hoe deze binnen werkgroepen vorm te geven. Verder vindt u in de presentatie informatie diverse projecten zoals PalliSupport  en het Handboek voor Rouw- en Nazorg.

Download het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst 

 

Bijeenkomsten 2018

19 november - zelfevaluatie instrument, Transmuraal Palliatief Team, DIS-PZ
Fibula presenteerde het zelfevaluatie instrument dat, gekoppeld aan het kwaliteitskader, inzicht biedt in de kwaliteit van palliatieve zorg. Je kunt het binnen je eigen organisatie toepassen en/of samen met andere partners in het netwerk. Het Transmuraal Palliatief Team is in oprichting. Doel: consultatie en expertise dichtbij in de eigen regio en gemakkelijk in te roepen voor iedere zorgverlener met vragen op palliatief gebied. De scrum teams zijn bezig met de inrichting van DIS-PZ, het Digitaal Informatie Systeem voor Palliatieve Zorg. Er wordt goed gekeken naar de gegevens die nodig zijn voor transmurale samenwerking. Het systeem sluit aan op bestaande systemen.
 

27 juni - VPTZ, rouw- en nazorg, goede voorbeeldenfilm, project DIS-PZ in de ontwerpfase

VPTZ hield een presentatie over de nieuwe plannen, er was nieuws over de werkgroep rouw- en nazorg,  de goede voorbeeldenfilm 'Ik bijf een poosje bij je zitten' werd vertoond en er was een presentatie over het digitale informatie systeem DIS-PZ, dat in de ontwerpfase is gekomen. Deelnemers spraken over transmurale samenwerking en het inrichten van scrum-teams om DIS-PZ te testen.
Verslag Platform overleg 27 juni en -Presentaties

 

Bijeenkomsten 2017

28 november - Centrum voor Levensvragen, Spiegelgesprek, Project PalliSupport en Kwaliteitskader

Deelnemers werden bijgepraat over de voortgang van de projecten en bespraken hoe het Kwaliteitskader kan worden ingezet in de eigen organisatie en binnen het samenwerkingsverband van het netwerk.


18 mei - Thema: "Kwaliteit in de keten". 
Deelnemers spraken over DIS (Digitaal Informatie Systeem) en over het organiseren van een spiegelbijeenkomst, een kwalitatief patiënten onderzoek in de vorm van een kringgesprek.
 

Contact

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met  de netwerkcoördinator everdien.gardner@palliatievezorggooi.nl

 

Laatst bijgewerkt: 26-11-2020