Nieuws Hulpverleners

Rapportage en podcast onder de titel ‘Voor goed sterven’

Recent zijn aan minister Hugo de Jonge de opbrengsten van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase overhandigd in de vorm van een rapportage en podcast onder de titel ‘Voor goed sterven’. De rapportage is, als input voor de politieke discussie over de onderwerpen de waarde van ouder worden (voorheen waardig ouder worden), de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven, ook aan de Tweede Kamer gestuurd. Op de website  dialooglaatstelevensfase.nl  kun je de rapportage downloaden en de podcast van het gesprek met Barbara van Beukering, Jan Latten en Henk Nies luisteren.     

Vacatures 2 verpleegkundig consulenten palliatieve zorg voor het consultatieteam Zeeland

Wij zijn per direct op zoek naar 2 verpleegkundig consulenten palliatieve zorg voor het consultatieteam Zeeland Stichting Fibula organiseert en faciliteert de consultatievoorziening palliatieve zorg in Zeeland. Als lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) draagt Fibula bij aan het gezamenlijke doel: iedereen de best mogelijke palliatieve zorg bieden. Om dit te bereiken richt Fibula zich specifiek op de organisatie van palliatieve zorg en faciliteert samenwerkingsverbanden, zoals de Netwerken Palliatieve Zorg en de Consortia bij hun doorontwikkeling. Tevens verzorgt Fibula de consultatievoorziening palliatieve zorg, die sterk verbonden is aan de organisatie van palliatieve zorg. Wij zijn per direct op zoek naar een verpleegkundig consulent palliatieve zorg. DDe consulent maakt deel uit van een enthousiast team van 11 consulenten (artsen en verpleegkundigen) afkomstig uit verschillende expertisegebieden. De verpleegkundig consulent palliatieve zorg geeft samen met een arts consulent telefonisch advies aan (huis)artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de regio Zeeland. Er wordt gewerkt met een voorwacht en een achterwacht. De voorwacht wordt verzorgd door een verpleegkundig consulent. Deze overlegt met de medisch consulent en samen komen zij tot een multidisciplinair advies. De verpleegkundig consulent legt de vraag en het advies schriftelijk vast in het elektronisch consultdossier (PRADO), eventueel aangevuld door de arts consulent. Een verpleegkundig consulent (regio Zeeland) moet per maand gemiddeld vier dagen bereikbaar zijn voor telefonische consultatie. Samen met een kaderarts/ specialist palliatieve zorg verdeelt hij/zij de telefonische bereikbaarheid tussen 8 en 18 uur. Gemiddeld zijn er twee tot drie consulten per week. Verder is het een vereiste om minimaal zesmaal per jaar consultbesprekingen van het team bij te wonen. Opleiding, kennis en werkervaring U bent verpleegkundige, niveau 5 en heeft een aanvullende post-hbo opleiding palliatieve zorg afgerond. U heeft minimaal twee jaar werkervaring in een zorgsetting waar patiënten in de palliatieve fase worden behandeld en/of begeleid. U werkt tenminste voor een dag (8 uur) per week in de directe palliatieve patiëntenzorg. U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de palliatieve zorg en van de richtlijnen palliatieve zorg. U bent gewend om te werken met behulp van de methodiek besluitvorming in de palliatieve fase en u kunt deze toepassen in de dagelijkse praktijk. U hebt kennis van de sociale kaart binnen het werkgebied. Vaardigheden U beschikt over goede communicatieve en didactische vaardigheden. Ook kunt u uzelf goed en vlot schriftelijk uitdrukken. U bent gericht op samenwerken met andere zorgverleners en geeft hier op een proactieve en transparante wijze invulling aan. Bij het (telefonisch) analyseren van een probleem bent u in staat om u in te leven in de situatie en op metaniveau mee te denken. U heeft ervaring met werken op de pc en met internetapplicaties. Bovendien zijn een jaarlijkse scholing voor consulenten, waaronder een training (telefonische) consultatievaardigheden verplicht. Overige informatie Wij zijn per 1 februari 2021 op zoek naar twee enthousiaste verpleegkundigen die 4 dagen per maand bereikbaar zijn als verpleegkundig voorwacht . U verricht de bereikbaarheidsdiensten voor het consultatieteam Zeeland vanuit de organisatie waar u werkt. U dient te beschikken over een werkplek met pc. Met uw werkgever wordt een overeenkomst van opdracht gesloten. De vergoeding is conform landelijke afspraken. Meer informatie of solliciteren Judith Ruijs, adviseur palliatieve zorg. Sollicitatiebrief en cv per e-mail: j.ruijs@stichtingfibula.nl. Sluitingsdatum voor het insturen van uw motivatie: 4 januari 2021. Op

Eerste Palliactief Award voor Alexander de Graeff

Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg op 5 november 2020 is de eerste Palliactief-award uitgereikt aan internist-oncoloog dr.Alexander de Graeff. De Graeff kreeg de award omdat hij met zijn werk een blijvende impact op de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland heeft. Karin van der Rijt, voorzitter Palliactief, gaf bij de uitreiking van de award aan dat van de 8 voordrachten die waren binnengekomen, er 4 voor De Graeff waren. Met zijn werk als internist-oncoloog in het UMC Utrecht, hospice-arts in academisch hospice Demeter en als lid van het consultatieteam Palliatief Team Midden Nederland draagt hij bij aan een veelheid aan onderdelen van de palliatieve zorg: zorg, onderwijs, onderzoek, consultatie. Het juryrapport is lovend over zijn inspanningen met betrekking tot de initiatie van de 8-daagse, de opleiding palliatieve zorg voor medisch specialisten en de ontwikkeling van de  richtlijnen palliatieve zorg . Zonder Alexander zou  Pallialine  in de huidige vorm niet bestaan. Alexander heeft niet alleen inhoudelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan tal van richtlijnen, hij heeft ook bevorderd dat de richtlijnen in toenemende mate worden gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Meer over Palliactief en de Palliactief Award Palliactief  is de multidisciplinaire beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de palliatieve zorg. De Palliactief Award wordt toegekend aan zorgprofessionals die een prominente en fundamentele bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en inbedding van palliatieve zorg in Nederland. Dat kan zijn op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en management in de palliatieve zorg.  

Onderzoek naar de mate waarin burn-out voorkomt onder zorgprofessionals in de palliatieve zorg

Burn-out onder zorgprofessionals krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en lijkt een groeiend probleem. Palliatieve zorg wordt echter vaak beschreven als een bijzondere vorm van zorg, die niet alleen veel vraagt van zorgprofessionals, maar ook veel voldoening kan geven. Om zicht te krijgen op de mate waarin burn-out voorkomt onder zorgprofessionals die palliatieve zorg verlenen is  een systematisch literatuur onderzoek  gedaan. Resultaten In dit literatuuronderzoek zijn 59 studies geincludeerd die gepubliceerd werden tussen 2008 en 2020. De prevalentie van burn-out onder zorgprofessionals die palliatieve zorg verlenen varieerde in deze studies van 3% - 66%, waarvan de meerderheid een prevalentie van 18% of hoger rapporteerde. In de studies werden geen grote verschillen gevonden in prevalentie tussen verpleegkundigen en artsen. Wel toonden zorgprofessionals die palliatieve zorg verlenen in algemene settingen meer symptomen van burn-out dan hun collega’s die in gespecialiseerde palliatieve zorg settingen werken. Van de geïncludeerde studies rapporteerden tien over de effecten van interventies gericht op het voorkomen van burn-out in de palliatieve zorg. In zes studies werd een, vaak kleine, significante afname van één of meer symptomen van burn-out gevonden na de interventie. Deze interventies waren gericht op meditatie, het verbeteren van communicatie vaardigheden, intervisie en supervisie gebaseerd op kunstzinnige therapie. Ongeveer 1 op de 5 zorgprofessionals in de palliatieve zorg krijgt te maken met burn-out Concluderend kan worden gesteld dat de mate van gerapporteerde burn-out onder zorgprofessionals die palliatieve zorg verlenen ver uiteen loopt. Echter, de meeste studies tonen aan dat ongeveer 1 op de 5 de zorgprofessionals te maken heeft met burn-out. Vooral zorgprofessionals in een generalistische palliatieve zorg setting ervaren meer burn-out symptomen dan zorgprofessionals in specialistische settingen. Dit verdient aandacht. Niet alleen voor het welzijn van de zorgprofessionals zelf, maar ook in het licht van een groeiende vraag naar palliatieve zorg als gevolg van de dubbele vergrijzing. De gevonden interventie studies in dit literatuur onderzoek laten echter slechts een kleine verbetering in symptomen zien. Opvallend is dat alle interventies gericht zijn op de individuele zorgprofessional. Er is slechts één interventie studie die zich richt op het team. Aangezien burn-out mede wordt veroorzaakt door werkcondities is meer onderzoek nodig naar een aanpak gericht op zowel het individu, het team als de organisatie. Meer informatie Op  de publicatiepagina van dit onderzoek  vind je meer informatie.

Rob van Dam nieuwe bestuurder Fibula

Rob van Dam is per 15 oktober 2020 benoemd tot nieuwe bestuurder van Fibula. Rob kan met zijn ruime ervaring in de zorg en zijn grote relevante netwerk een waardevolle bijdrage leveren aan het uitvoeren van de missie van Fibula, reden waarom de organisatie blij is met zijn komst. Rob, opgeleid in de organisatiesociologie en bedrijfseconomie, is een ervaren en betrokken bestuurder. Hij is vanuit diverse organisatieperspectieven bekend met de inhoud en ontwikkeling van netwerkzorg en palliatieve zorg. 'Onder meer door mijn inzet als buddy, waarbij ik mensen bijstond die overleden aan Aids en meer recent het bijstaan van mijn beste vriend die overleed aan slokdarmkanker, heb ik ook persoonlijke betrokkenheid bij palliatieve zorg en ben ik gemotiveerd hieraan bij te dragen', aldus Rob.  Met zijn komst neemt Fibula afscheid van Ton Ruikes, die de afgelopen periode als bestuurder optrad. Managing director van Fibula is Jeannette Hellendoorn - van Vreeswijk.
1345678910Laatste

Theme picker