X
Signaleringsbox – veranderen in signalering palliatieve fase

orgvragers in de palliatieve fase zijn gebaat bij goede zorg. Hierbij is tijdige signalering essentieel om onnodige problemen in deze laatste fase te voorkomen. Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) of gedrag bij zorgvragers omdat zij dag en nacht bij de zorgvrager zijn.

Signalering in de palliatieve fase
De methode Signalering in de palliatieve fase biedt verzorgenden concrete handvatten voor signalering, uitvoering en evaluatie van zorg. Hierbij is de last die de zorgvrager ervaart het uitgangspunt.
Deze methode is in 2016 herzien en aangevuld voor palliatieve zorg bij zorgvragers met dementie in samenwerking met experts op het gebied van dementie en tien pilotinstellingen.

Methode in het kort
De methode kent vijf fasen om stapsgewijs zorgproblemen te signaleren en deze vervolgens aan te pakken. De verzorgende doorloopt deze fasen per zorgprobleem met behulp van de signaleringskaarten en bijbehorende achtergrondinformatie. Per stap noteert de zorgprofessional de resultaten op het werkblad. De vijf fasen zijn:

Signalering in de palliatieve fase 1 low res

 • observeren (inventariseren van klachten en verschijnselen)
 • onderzoeken (aanvullende gegevens verzamelen)
 • overleggen (voorbereiden en bespreken)
 • zorgleefplan vaststellen en uitvoeren (in overleg met zorgvrager en naasten)

  evalueren (observeren en rapporteren over effect van zorg.

  De methode wordt gebruikt op het moment dat:

 • een plotselinge verslechtering van de algehele gezondheidstoestand optreedt of een specifiek symptoom verergert;
 • er steeds minder comfort voor de patiënt is, bijvoorbeeld door pijn, verwardheid of angst;
 • meerdere zorgproblemen tegelijkertijd optreden;
 • een ’niet-pluis’-gevoel bij de zorgprofessional ontstaat;
 • voorbereiding op overleg met collega's.

  Implementatie en borging
  Implementatie van ‘Signalering in de palliatieve fase’ binnen een zorginstelling vraagt meer dan het aanleren van een nieuwe werkmethodiek. Het stellen van randvoorwaarden, inrichten van een projectgroep, benoemen van ieders rol en taken en borgingsstrategieën vooraf bepalen, zijn belangrijke factoren voor een succesvolle implementatie. Om zorginstellingen hierbij te ondersteunen is een handreiking en implementatieformat ontwikkeld.

  Scholingsmogelijkheden
  Wilt u binnen uw organisatie de methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ invoeren, dan is het mogelijk om op eigen locatie, regionaal of landelijk deel te nemen aan de door IKNL verzorgde train-de-trainer. De train-de-trainer stelt de deelnemer in staat om anderen de methodiek aan te leren en voor een specifieke groep een implementatieplan te ontwikkelen. Zie hier het complete opleidingsoverzicht van IKNL.

  Wilt u binnen uw organisatie een training geven over de methode 'Signalering in de palliatieve fase', dan kunt het lesmateriaal en de docentenhandleiding opvragen bij Marjolein Verkammen, adviseur palliatieve zorg.

  Mantelzorger van een partner met dementie: Mag ik ook zo’n set! Het is zo goed en fijn om te weten welke zorgproblemen kunnen ontstaan in de palliatieve fase. Dan kan ik die zelf ook tijdig herkennen en overleggen met de zorg.”

  Resultaat
  Werken aan de hand van de methode Signalering in de palliatieve fase:

 • helpt in de afstemming van de zorg op datgene wat de zorgvrager aangeeft en belangrijk vindt;
 • ondersteunt de verzorgende in het proces van signaleren, in kaart brengen en verwoorden van zorgproblemen;
 • versterkt de samenwerking met collega’s;
 • draagt bij aan kennis van symptomen in de palliatieve fase.

  Een verzorgende: “Door het gebruik van de set sta ik bewuster stil bij de palliatieve fase en wat de zorgvrager graag nog wil”

  Dit traject is één van de, door onafhankelijk experts gekozen, Goede Voorbeelden om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Lees meer en bekijk de film.

 

Bron: www.iknl.nl; geplaatst 28-08-2017