X
Introductie

Palliatieve zorg is interdisciplinaire zorg en vraagt afstemming, goede overdracht en communicatie teneinde de patiënt en zijn/haar naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in de palliatieve fase. Dit wenselijke zorgpad geeft handvatten en expliciteert op hoofdlijnen wat wiens taak/rol is in welke fase en waarom. Tevens zijn instrumenten en methodieken genoemd welke kunnen helpen. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg is als onderlegger gebruikt.

Definitie Palliatieve zorg in het Kwaliteitskader
(gemodificeerd WHO 2002)

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van

vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.
Bron: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliactief, 2017)

Palliatieve zorg heeft de volgende kenmerken:

  • de zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden;
  • generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften;
  • de centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit;
  • de wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund.

Naast bovengenoemde toelichting wordt in het Kwaliteitskader ook expliciet aandacht besteed aan de mantelzorger en culturele achtergrond.