X

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland

Bron onderstaande tekst: www.iknl.nl

Download hier de complete tekst van het kwaliteitskader palliatieve zorg

 

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Een initiatief van Palliactief en IKNL

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft tot doel gesteld dat iedere burger vanaf 2020 verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Om voor patiënten, diens naasten en zorgprofessionals te verhelderen wat dit inhoudt, zijn IKNL en Palliactief1 in 2015 gestart met het ontwikkelen van een Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering. Dit kwaliteitskader is inmiddels gereed en geautoriseerd en vindt u hier

Verbetering van palliatieve zorg
Met het kwaliteitskader willen IKNL en Palliactief bijdragen aan een landelijk eenduidig beleid ter verbetering van de palliatieve zorg. Wensen en zorgvragen van de patiënt en diens naasten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied vormen het uitgangspunt voor de geboden zorg. De Knelpuntenanalyse palliatieve zorg in de eerstelijn en het rapport Palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen hebben inzicht verschaft in wat de huidige situatie is, welke obstakels er op dit moment zijn en wat de wensen zijn voor de kwaliteit van palliatieve zorg in de toekomst. Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben met dit kwaliteitskader gezamenlijk overeenstemming bereikt over wat kwalitatief goede palliatieve zorg is. 

Totstandkoming
Er is gewerkt volgens de procedure van richtlijnontwikkeling. En er zijn naast patiëntenvertegenwoordigers en zorgverleners ook zorgverzekeraars betrokken geweest bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader zodat het tripartiet aangeboden kan worden aan ZiN. Daartoe is een werkgroep samengesteld van gemandateerde leden vanuit Patiëntenfederatie Nederland, NHG, Verenso, FMS, V&VN, NVPO, VGVZ en Zorgverzekeraars Nederland. Deze werkgroep is op basis van de Zorgmodule palliatieve zorg, het PREZO-keurmerk hospicezorg en een aantal internationale kwaliteitsdocumenten gekomen tot de uiteindelijke versie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 

Passende financiering 
Om te zorgen dat palliatieve zorg ondersteund wordt met passende financiering, is de huidige financiering van palliatieve zorg gezamenlijk met het veld in kaart gebracht. Mogelijkheden en onmogelijkheden zijn zowel voor de eerste- als de tweede lijn geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018. Hierin worden de huidige knelpunten beschreven en staan alle mogelijkheden voor financiering van palliatieve zorg 2018 overzichtelijk op een rij. Lees ook het eerder verschenen nieuwsbericht over deze handreiking. 

Begrippenkader, meetinstrumenten en patiëntenversie
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader bleek dat de aan palliatieve zorg gerelateerde begrippen vaak verschillend geïnterpreteerd worden. Om te zorgen voor eenheid van taal is dan ook een begrippenkader ontwikkeld en opgenomen in het kwaliteitskader. Tot slot is in lijn met de criteria van het Toetsingskader van ZiN het kwaliteitskader voorzien van een overzicht van (gevalideerde) meetinstrumenten en komt er in het voorjaar van 2018 een patiëntenversie van het kwaliteitskader beschikbaar. 

Implementatie 
Samen met de betrokken organisaties van patiëntenvertegenwoordiging, zorgverleners en zorgverzekeraars, zal een plan ontwikkeld worden voor implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Hiervoor zal onder meer een coördinatieplatform worden opgericht waarin deze organisaties zijn vertegenwoordigd.