X

Het Netwerk

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder netwerk wordt begeleid door een netwerkcoördinator. Het is zijn taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen. Het Ministerie van VWS subsidieert deze Netwerken Palliatieve Zorg, omdat zij belang hecht aan netwerkvorming in de palliatieve zorg.

De stuurgroepen van NPZ DWO en NPZ NWN (Nieuwe Waterweg Noord) zijn in 2020 in gesprek gegaan over verdere samenwerking en mogelijk samengaan als één netwerk. Inmiddels is er een intentieverklaring ondertekend en een stuurgroep geformeerd. Verder ligt er een plan van aanpak om dit proces zorgvuldig met elkaar te doorlopen. Via de volgende link kunt u de voortgangsrapportage inzien: voortgangsrapportage (februari 2021)

 

Kwaliteitskader palliatieve zorg

In oktober 2017 is het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg formeel gepresenteerd door het IKNL. Het kwaliteitskader geeft richting aan wat goede palliatieve zorg is. Een waardevol kader voor iedereen die te maken heeft met palliatieve zorg en deze verder wil ontwikkelen. Via deze link kunt u de volledige tekst lezen.